MANYLION
  • Lleoliad: Mold , Sir y Fflint, CH7 6RY
  • Testun: Goruchwyliwr Clawr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Wythnosol
  • Cyflog: £144.00 - £144.30
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2022 3:45 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ysgol Uwchradd Argoed – Prentisiaeth Goruchwyliwr Safle

Ysgol Uwchradd Argoed – Prentisiaeth Goruchwyliwr Safle

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Disgrifiad o'r swydd wag:

Fel prentis goruchwyliwr safle rydych yn lleihau risgiau i iechyd a diogelwch yn y gweithle. Hyrwyddo a chynnal darpariaeth gwasanaeth a chyfrannu at effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd adeiladau a chyfleusterau. Tra hefyd yn datblygu perthnasoedd cwsmeriaid.

Bydd rolau swydd yn cynnwys:

Gweithio o dan arweiniad/cyfarwyddyd staff uwch priodol:

Darparu gwasanaethau cynnal a chadw a diogelwch ar dir a safleoedd ysgolion, a thrwy hynny sicrhau amgylchedd gwaith diogel
Sicrhau bod yr ysgol a thir yr ysgol mewn cyflwr da o ran atgyweirio ac edrychiad;
Sicrhau diogelwch, iechyd a diogelwch a glanweithdra'r ysgol;
Sicrhau y cydymffurfir â holl bolisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch bob amser;
Cymryd rhan lawn ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, gan gynnal perthynas dda gyda phlant, staff, rhieni ac ymwelwyr;
Rhoi gwybod i awdurdodau perthnasol am unrhyw dor diogelwch;
Monitro teledu cylch cyfyng neu offer gwyliadwriaeth lle bo'n briodol.
Glanhau a Chynnal a Chadw

I ddelio â gollyngiadau,
Er mwyn sicrhau bod sbwriel a gwastraff yn cael ei symud. Gall hyn gynnwys:
Cael gwared ar wastraff sydd angen gweithdrefnau trin diogel
Gwahanu gwastraff i gydymffurfio â phrosesau ailddefnyddio ac ailgylchu
Cael gwared ar wastraff a ddosberthir yn afiach, peryglus a/neu beryglus.
Cynnal a chadw'r holl ardaloedd allanol y tu allan i'r ysgol i sicrhau eu bod yn daclus ac yn rhydd o ddeunyddiau gwastraff.
Defnyddio gweithdrefnau perthnasol yr ysgol i gofnodi toriadau, atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw a wnaed ac i gofnodi a monitro ansawdd y gwaith a wneir;
Cyfeirio gwaith perthnasol at arbenigwyr yn unol â gofynion iechyd a diogelwch yr ysgol a'r awdurdod;
Delio ag atgyweiriadau a chynnal a chadw a all godi o ganlyniad i ddamweiniau, argyfyngau ac amgylchiadau eraill nas rhagwelwyd a chysylltu â Rheolwr Busnes yr Ysgol;
Sicrhau bod yr holl systemau gwresogi a goleuo ac offer arall yn gweithio'n iawn, cynnal gwiriadau rheolaidd ac yn unol â hynny;
Sicrhau, o ddydd i ddydd, bod y toiledau yn cael eu hailgyflenwi â sebon a phapur toiled;
Sicrhau bod ardaloedd allanol yn glir o ddail o'r iard chwarae, draeniau a mynedfeydd ysgol;
Cadw draeniau a gylïau i lifo'n rhydd, gan gynnwys dad-rwystro;
Sicrhau bod pob llwybr a phob ardal arwyneb caled allanol arall yn cael eu cadw'n lân, yn rhydd o sbwriel a chwyn a'u bod yn cael eu graeanu neu eu halltu pan fo angen. Hefyd, sicrhau bod stociau priodol o lechi a graean yn cael eu cadw ar y safle.
Nodweddion personol dymunol:

Unrhyw brofiad blaenorol gyda chrefftau neu DIY
Sgiliau cyfathrebu da sy'n berthnasol i blant ac oedolion
Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
Y gallu i hunanreoli a threfnu eich amser eich hun
Rhinweddau personol
Dibynadwy
Ymddangosiad smart
Agwedd broffesiynol
Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd ysgol
Uchelgeisiol a gweithgar
Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Hyfforddiant:

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau:

Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg

Prentisiaeth i'w dilyn:

Lefel gwasanaeth cyfleuster 2