MANYLION
  • Lleoliad: Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, CF40 1NY
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,034 - £18,034
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Cynnal Dysgu Cyfnod Allweddol 3 a 4 - Ysgol Gymuned y Porth

Cynorthwy-ydd Cynnal Dysgu Cyfnod Allweddol 3 a 4 - Ysgol Gymuned y Porth

Rhondda Cynon Taf
Cynorthwy-ydd Cynnal Dysgu Dosbarth Cynnal Dysgu Cyfnod Allweddol 3 a 4 ar gyfer disgyblion ag Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Gymuned y Porth

Graddfa Gyflog: Gradd 6 £22,129 x 76.82% a Lwfans Anghenion Addysgol Arbennig £1,347 pro rata

Awr: 32.5 Awr Yr Wythnos - Amser tymor yn unig

Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2022

Rydyn ni'n dymuno cyflogi cynorthwy-ydd cynnal dysgu cyn gynted ag sy'n bosibl ar gyfer y ddarpariaeth uchod. Bydd y swydd yn cynnwys cynorthwyo'r athro / athrawes dosbarth i weithredu rhaglenni unigol, a chefnogi'r disgyblion yn yr ysgol ac mewn dosbarthiadau prif ffrwd.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio'n rhan o garfan a dangos parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant arbenigol addas mewn perthynas ag anghenion addysgol ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Rachel Williams, Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, Addysg a Dysgu Gydol Oes yn Nhŷ Trevithick ar (01443) 744333.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Mehefin 2022 am 12pm

Mae modd cael ffurflenni cais a manylion pellach, gan gynnwys disgrifiad swydd a'r fanyleb person ar gyfer y rôl oddi neu drwy'r wefan Recriwtio Ysgolion yn https://rhondda-cynon-taf.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-4/xf-c76d524b2100/candidate. Nodwch - i gyflwyno cais am y swydd yma, mae angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein sydd ar wefan Cyngor RhCT. O beidio â llenwi'r cais ar-lein byddwn ni'n cyfrif hynny fel nad ydych chi wedi gwneud cais am y swydd.

MAE AMDDIFFYN PLANT AC OEDOLION AGORED I NIWED YN GYFRIFOLDEB CRAIDD I'R HOLL STAFF A BENODIR GAN Y CYNGOR. YN OGYSTAL Â'R CYFRIFOLDEB YMA MEWN PERTHYNAS Â DIOGELU, BYDD Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD YN YMCHWILIO'N FANWL I GEFNDIR YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS HEFYD.

Mae'r Cyngor yn cydnabod gwerth amrywiaeth yn ei weithlu. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd yn destun gwahaniaethu yn ystod y broses denu a dethol ar sail ei oedran, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, gan gynnwys y rheiny a chanddyn nhw hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth. Mae gyda ni nifer o rwydweithiau staff gan gynnwys Rhwydwaith y Cynghreiriaid, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr, a 'Perthyn', ein rhwydwaith LHDTQ+.

Fydd ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Gymraeg ddim yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.