MANYLION
  • Lleoliad: Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 2TP
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.81 - £11.70
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol (2 swydd)

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol (2 swydd)

Ysgol Y Deri
Amdanom ni
Mae Ysgol y Deri yn Ysgol Arbennig ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed sy’n darparu ar gyfer ystod eang ac amrywiol o ddisgyblion o allu gwahanol.

Bydd un swydd wedi'i lleoli ar safle Penarth. Mae gennym gyfleusterau o’r radd flaenaf ac rydym yn gweithio gyda phob plentyn fel unigolyn gan sicrhau bod ei anghenion addysgol a therapiwtig yn cael eu bodloni fel y gall ffynnu yn ein hysgol a phan fydd yn ei gadael.

Bydd y swydd hon wedi'i lleoli i ddechrau yn ein darpariaeth uwchradd yn y Bont-faen ond bydd yn symud i gyfleuster newydd sbon yn y Barri. Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm sy'n datblygu dulliau a darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd wedi’u hymddieithrio a’u gwahardd o ysgolion eraill.

Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): YYD-ADMIN2

Manylion am gyflog: Gradd 4 (pwyntiau cyflog 5-7) £19,650 - £20,444 pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 32.5 awr yr wythnos Yn ystod y tymor yn unig

Prif Weithle: Ysgol Y Deri, Sully Road, Penarth / Ysgol Y Deri, Canolfan Dysgu a Lles, The Court House, Y Bont-faen.

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Disgrifiad:

O dan arweiniad uwch staff, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth cyffredinol gyda thasgau gweinyddol ledled yr ysgol yn ôl y gofyn. Byddwch yn cynorthwyo gyda dyletswyddau swyddfa cyffredinol, gan gynnwys llungopïo, ffeilio, ac agor a dosbarthu parseli / post ac eitemau eraill.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am gyfathrebu â rhieni a darparwyr hyfforddiant ynghylch presenoldeb a rhoi'r data ar feddalwedd MIS yr ysgol.

Amdanat ti
Bydd angen y canlynol arnoch:
Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, a byddwch yn gyfarwydd â defnyddio TG. Byddwch yn drefnus iawn ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: ManwlSut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: V Burbidge-Smith, School Business HR Manager vburbidgesmith@yyd.org.uk

Dychwelyd ceisiadau e-bost at: V Burbidge-Smith, School Business HR Manager vburbidgesmith@yyd.org.uk