MANYLION
  • Lleoliad: Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 2TP
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £29,801 - £44,643
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Athro x 3 (cyfnod mamolaeth)

Athro x 3 (cyfnod mamolaeth)

Ysgol Y Deri
Amdanom ni
Mae Ysgol Y Deri yn Ysgol Arbennig ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 oed, sy’n darparu ar gyfer ystod eang ac amrywiol o ddisgyblion gallu gwahanol. Mae gennym gyfleusterau o’r radd flaenaf, ac rydym yn gweithio gyda phob plentyn fel unigolyn, gan sicrhau bod eu hanghenion addysgol a therapiwtig yn cael eu diwallu, gan eu galluogi i ffynnu o fewn ein hysgol a phan fyddant yn gadael.

Am y Rôl
Manylion Cyflog: Prif raddfa Athrawon + lwfans Anghenion Addysgol Arbennig

Oriau Gwaith / Wythnosau y flwyddyn / Patrwm Gwaith: Llawn amser

Prif Weithle: Ysgol Y Deri, Safle Penarth

Dros Dro: Hyd at flwyddyn

Disgrifiad:

Mae'r corff llywodraethu yn dymuno penodi athrawon dosbarth gofalgar, ymroddedig a brwdfrydig ar gyfer cyfnodau mamolaeth ar unwaith. Bydd y swyddi yn rhai dros dro am hyd at flwyddyn. Er nad yw cefndir mewn anghenion arbennig yn hanfodol, bydd dealltwriaeth gref o’r cwricwlwm, sut y gellir ei addasu a sut y gellir ei ddatblygu i ennyn brwdfrydedd pob dysgwr yn uchel ar y rhestr o ofynion.Amdanat ti
Bydd angen:

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ymarfer dosbarth rhagorol, gan gynnwys defnydd o TGCh, disgwyliadau uchel o ymgysylltiad a chyflawniadau disgyblion a pharodrwydd i weithio fel rhan o dîm ymroddedig sy'n ymroddedig i ddarparu'r cyfleoedd gorau oll i'n holl ddisgyblion.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA: Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn www.ewc.wales

Sut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Viv Burbidge-Smith -

vburbidgesmith@yyd.org.uk

Dychwelyd ceisiadau e-bost at: vburbidgesmith@yyd.o