MANYLION
  • Lleoliad: Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 05 September, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 06 September, 2023
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £180.00 - £180.00
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2022 3:44 y.p

This job application date has now expired.

Ysgol Aberconwy - Prentisiaeth Cynorthwyydd Addysgu

Ysgol Aberconwy - Prentisiaeth Cynorthwyydd Addysgu

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Fel cynorthwyydd addysgu byddech yn cefnogi athrawon ac yn helpu plant gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Bydd rolau swydd yn cynnwys:

Gweithio mewn ysgol Uwchradd yn llawn amser fel Cynorthwyydd Addysgu
Cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
Cefnogi disgyblion gyda’u rhifedd
Cefnogi disgyblion gyda’u llythrennedd
Cefnogi disgyblion gyda'u sgiliau TGCh
Cymryd rhan mewn creu arddangosfeydd a pharatoi adnoddau
Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gwblhau tasgau
Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
Gweithio gyda phlant 11 i 16 oed
Cefnogi athro mewn rolau amrywiol o fewn y dosbarth
Y gallu i ymddwyn yn broffesiynol bob amser wrth weithio mewn ysgolion
Meini Prawf Hanfodol:
Awydd i ddysgu mwy am ddod yn Gynorthwyydd Addysgu
Angerdd am weithio gyda phlant
Meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu
Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser
Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol
Nodweddion personol dymunol:

Unrhyw brofiad blaenorol o weithio gyda phlant
Unrhyw brofiad blaenorol ag anghenion addysgol arbennig (AAA)
Saesneg a Mathemateg cryf
Sgiliau cyfathrebu sy'n berthnasol i blant ac oedolion
Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
Y gallu i hunanreoli a threfnu eich amser eich hun
Rhinweddau personol
Dibynadwy
Ymddangosiad smart
Agwedd broffesiynol
Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd ysgol
Uchelgeisiol a gweithgar
Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Hyfforddiant:

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau:

Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg

Prentisiaeth i'w dilyn:

Lefel 2/3 Cefnogi, Addysgu a Dysgu