MANYLION
 • Lleoliad: Llandysul,
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: 51,515 - 53,558 *
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Rheolwr Busnes Ysgol - Ysgol Bro Teifi

Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: 51,515 - 53,558 *

Ynglŷn â'r rôl
Mae Corff Llywodraethol Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi person gweithgar, brwdfrydig ac egnïol i ymuno a chorff staff gweinyddol yr ysgol dros cyfnod mamolaeth aelod o staff. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus i gydweithio yn effeithiol fel rhan o dim profiadol ac i sicrhau ymagwedd broffesiynol ar bob adeg.

Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch gwledig eang, gyda disgyblion yn dod o bentrefi amaethyddol a threfi marchnad Dyffryn Teifi. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd megis Llandysul, Aberbanc, Coedybryn, a Phontsian ar gyfer ein disgyblion oed cynradd, ac mae'n ymestyn i ardaloedd de orllewin Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer ein disgyblion oed uwchradd.

Mae gan yr ysgol 362 o ddisgyblion cynradd a 512 o ddisgyblion uwchradd, gyda 10% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim. Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os am drafodaeth anffurfiol ynglwn â'r swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Busnes Ysgol Bro Teifi, Mrs Angharad Morgan-Jones ar 01559 362503 neu drwy e-bost, morg-jonea@broteifi.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Llandysul Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol.
Darllen mwy