MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast - St Chads Hanmer

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol

St Chads Hanmer

G02

£11.59 yr awr

5 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig

Rydym am benodi cynorthwy-ydd arlwyo parhaol i arlwyo ar gyfer y disgyblion sy'n mynychu'r clwb brecwast yn yr ysgol uchod.

Prif Ddyletswyddau i gynnwys:-

1 - Paratoi bwyd sylfaenol a diodydd e.e. paratoi grawnfwyd, tost a ffrwythau.

2 - Dyletswyddau cyffredinol y gegin e.e. golchi'r llestri, glanhau'r cownter gweini bwyd.

3 - Glanhau'r gegin, yr offer a chyffiniau'r gegin

4 - Gwneud unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n cyfateb â natur gyffredinol a graddfa'r swydd yn ôl cyfarwyddyd y Cogydd ar ddyletswydd.

5 - Deddfwriaeth lechyd a diogelwch.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

DYDDIAD CAU : 28/07/2024