MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Uwchradd Rhosnesni

Lôn Rhosnesni

Wrecsam

LL13 9ET

Ffôn: 01978 340840

Pennaeth: Mr A Brant

26.5 awr yr wythnos

Graddfa G04 - £14,412 - £14,653 y flwyddyn

Codiad cyflog yn yr arfaeth

Yn ystod tymor yr ysgol yn unig (39 wythnos y flwyddyn)

Dim gwyliau yn ystod y tymor

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Darpariaeth Adnoddau i Ddisgyblion Byddar yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni.

Rydym ni'n dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 cymwys/profiadol i ddarparu cefnogaeth ragorol i'n disgyblion byddar mewn dosbarthiadau prif ffrwd a thrwy grwpiau llai a sesiynau un-i-un.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:

• Bersonoliaeth agos atoch, tawel a chyfeillgar

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol

• Ymagwedd ddibynadwy ac aeddfed

• Cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain hyd at Lefel 2 (a ffefrir)

• Sgiliau llythrennedd a rhifedd da

• Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc

• Profiad o weithio yn y gymuned fyddar

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Cysylltwch â Mrs Claire Dokk-Olsen, Pennaeth Cynorthwyol/Cydlynydd ADY drwy ffonio 01978 340840 i gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod.

RHS.recruitment@rhosnesni-high.wrexham.sch.uk

Fel arall, llenwch TES ar-lein drwy glicio ar y ddolen isod: https://www.tes.com/jobs

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2024

CYFWELIADAU: I'w gadarnhau