MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bryn Castell,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: Prif Raddfa Athro + ADY 1 £2,585 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athrawes + ADY - Ysgol Bryn Castell

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: Prif Raddfa Athro + ADY 1 £2,585 y flwyddyn

Athrawes + ADY - Ysgol Bryn Castell
Disgrifiad swydd
32.5 oriau yr wythnos

1 swydd barhaol

1 swydd dros dro ar gael am hyd at 1 flwyddyn

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bryn Castell yn dymuno penodi athro/athrawes llawn cymhelliant â phrofiad o addysgu disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Bydd angen i'r athro/athrawes a benodir ddangos arfer rhagorol yn yr ystafell ddosbarth, profiad o arwain un o feysydd y cwricwlwm a dealltwriaeth o ddisgyblion ag ADY gan gynnwys disgyblion ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol, ac awtistiaeth.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o’r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.
Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf 2024
Dyddiad llunio rhestr fer: 12 Gorffennaf 2024
Dyddiad Cyfweld: 18 Gorffennaf 2024
Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person