MANYLION
 • Lleoliad: Aberystwyth, SY23 3BP
 • Math o gyflog: Fesul awr
 • Cyflog: £21.49 - £39.30 / awr
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 16 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Darlithydd Goleuo a Chynhyrchu

Coleg Sir Gar

Cyflog: £21.49 - £39.30 / awr

Darlithydd Goleuo a Chynhyrchu
Application Deadline: 16 July 2024

Department: Performing Arts

Employment Type: Rhan Amser

Location: Campws Aberystwyth

Reporting To: Pennaeth Aberystwyth

Compensation: £21.49 - £39.30 / awr

DescriptionMae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymrwymo i benodi'r staff gorau posibl sy'n cyflawni rhagoriaeth yn eu gwaith. Gan weithio i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n tanategu cynllun strategol a busnes y sefydliad, mae'r Coleg yn ceisio staff sy'n arddangos creadigrwydd ac arloesedd, tra'n gyrru eu perfformiad eu hunain, a pherfformiad eraill.

Mae'r Gyfadran Creadigrwydd a Sgiliau yng Ngholeg Ceredigion am benodi darlithydd goleuo a chynhyrchu dynamig, blaengar ar Gampws Aberystwyth. Mae'r Darlithydd Theatr Dechnegol yn gyfrifol am gyflwyno addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel mewn cynhyrchu theatr dechnegol i fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio Lefel 3 UAL. Mae'r rôl hon yn cynnwys cynllunio a gweithredu cwricwlwm Technegol a Chynhyrchu Lefel 3, asesu perfformiad myfyrwyr, a rhoi cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n dilyn gyrfaoedd mewn cynhyrchu yn y theatr.

Cyfrifoldebau Allweddol -
 • Gynllunio a chyflwyno gwersi diddorol a chynhwysfawr mewn cynhyrchu theatr dechnegol, gan gynnwys goleuo, sain, dylunio setiau, rheoli llwyfan, a chynllunio cynyrchiadau;
 • Datblygu a diweddaru deunyddiau cwrs, gan sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn cyd-fynd â safonau a chymwysterau'r diwydiant;
 • Ymgorffori cyfleoedd hyfforddi ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol yn y cwricwlwm;
 • Asesu gwaith myfyrwyr, gan roi adborth adeiladol ac arweiniad i gefnogi eu datblygiad academaidd a phroffesiynol;
 • Monitro ac adrodd ar gynnydd myfyrwyr, gan nodi meysydd i'w gwella a rhoi ymyriadau priodol ar waith;
 • Cynnig cefnogaeth a mentora un-i-un i fyfyrwyr, gan feithrin amgylchedd dysgu cadarnhaol a chynhwysol;
 • Meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r diwydiant, technolegau sy'n dod i'r amlwg, ac arferion gorau mewn cynhyrchu theatr dechnegol;
 • Adeiladu a chynnal perthnasoedd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a sefydliadau er mwyn rhoi cyfleoedd rhwydweithio a mewnwelediadau i'r byd go iawn i fyfyrwyr;
 • Cynnal amgylchedd dysgu diogel a threfnus, gan sicrhau bod yr holl gyfarpar a deunyddiau'n cael eu cynnal a'u cadw'n briodol a'u defnyddio yn unol â rheoliadau iechyd a diogelwch.
 • Goruchwylio myfyrwyr yn ystod sesiynau ymarferol, gan sicrhau arferion gwaith diogel a chadw at safonau diwydiant.
 • Cydlynu gyda chyfadrannau a staff eraill i gefnogi prosiectau cydweithredol a chyfleoedd dysgu trawsddisgyblaethol.
 • Cadw cofnodion cywir o bresenoldeb myfyrwyr, graddau, a dogfennaeth ofynnol arall.
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd adrannol a gweithgareddau eraill y coleg yn ôl yr angen.
 • Cyfrannu at welliant parhaus y rhaglen theatr dechnegol trwy adborth a syniadau arloesol.

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • B.A. mewn Theatr Dechnegol, Cynhyrchu yn y Theatr, neu faes cysylltiedig
 • TGAU Saesneg a Mathemateg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
 • Sgiliau Addysgu: Gallu cryf i gyfleu cysyniadau technegol i fyfyrwyr â lefelau amrywiol o brofiad a gwybodaeth. Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol
Dymunol:
 • Cymhwyster addysgu
 • Profiad addysgu perthnasol
 • Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch priodol (neu barodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant priodol)
 • Sgiliau Technegol: Hyfedredd mewn cynllunio goleuo, peirianneg sain, adeiladu set, a rheoli llwyfan Bod yn gyfarwydd â meddalwedd a chyfarpar o safon diwydian
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 3/4
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 3/4
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 46 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 59 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein