MANYLION
 • Lleoliad: Aberaeron,
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: 29,269 - 31,364 *
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Mentor Sgiliau i Blant a Phobl Ifanc (UCD)

Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: 29,269 - 31,364 *

Ynglŷn â'r rôl
Rydym am recriwtio Mentor Sgiliau Plant a Phobl Ifanc i ymuno â'r Uned Cyfeirio Disgyblion yng Ngheredigion i weithio'n llawn amser, ar sail dros dro oherwydd cyfnod mamolaeth. Mae hon yn rôl gyffrous o fewn y gwasanaeth, sy'n darparu cyfle i weithio gyda phobl ifanc o'r gymuned a gwella eu deilliannau addysgol, o fewn lleoliad addysgol sydd wedi'i deilwra i ganolbwyntio ar unigolion.

O ddydd i ddydd byddwch yn:
 • creu a chydlynu cymorth addysgol a lles sy'n cwrdd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ein disgyblion
 • sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob disgybl sy'n mynychu'r uned
 • darparu gofal bugeiliol o safon uchel drwy gydlynu rhaglenni ac ymyriadau
 • creu amgylchedd ysgol cynhwysol, cyfforddus a hapus i sicrhau gwelliannau o ran ymgysylltiad a lles dysgwyr
 • gweithio fel rhan o dîm i sicrhau darpariaeth ddyddiol effeithiol o fewn yr uned
Rydym am recriwtio unigolion sydd â'r canlynol:
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf
 • sgiliau trafod ardderchog
 • sgiliau rheoli ymddygiad ardderchog
 • agwedd bositif, gynhwysol tuag at amrywiaeth
 • y gallu i uniaethu'n dda gyda disgyblion a phobl ifanc agored i niwed/heriol
 • y gallu i weithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm
 • yn meddu ar agwedd arloesol a chreadigol o gynorthwyo pobl ifanc agored i niwed a heriol
 • yn ddibynadwy ac yn parchu cyfrinachedd
 • yn gallu cynnal perthynas broffesiynol wrth weithio gyda phobl ifanc a phartneriaid cyflenwi allanol
Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r pennaeth: LewisG245@hwbcymru.net

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberaeron Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy