MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Bro Idris, Dolgellau,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £11,574 - £11,766 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Bro Idris - Safle Gynradd Dolgellau

Cyngor Gwynedd

Cyflog: £11,574 - £11,766 y flwyddyn

Manylion
Hysbyseb Swydd

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi fel un o'r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda'r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.

(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i'r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a'r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Gwyneth Elizabeth Hughes ar 01766 771000 est. 32185

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD C AU: 10.00 O'R GLOCH, 11/07/2024

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy'r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Os hoffech gefnogaeth i ymgeisio, mae Gwaith Gwynedd ar gael i roi cymorth i drigolion Gwynedd mynd i waith - am fwy o wybodaeth cliciwch yma .

Manylion Person

NODWEDDION PERSONOL

HANFODOL
Gallu gweithredu fel aelod o dîm (Tîm Ysgol a Thîm Cegin)
Dim hanes o afiechyd sy'n gysylltiedig â bwyd (gweler Holiadur ar Tud D-7 o
Lawlyfr y Gegin)
Ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc

DYMUNOL
Hunan ysgogol, personoliaeth hapus
Gwybodaeth o fwyd iach a maethlon
Bod yn gymdeithasol a dangos parch tuag at eraill
Ymddangosiad glân a thaclus
Safon dda o lendid personol

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL

HANFODOL

Cymhwyster Glendid Bwyd Sylfaenol

Cymhwyster diet a maeth neu ymrwymiad i basio cwrs Lefel 2 o fewn 3 mis o'r penodiad

DYMUNOL
Cymhwyster goruchwylio staff
Cymhwyster coginio
Hyfforddiant mewn sgiliau coginio
Hyfforddiant mewn sgiliau gweini bwyd
Hyfforddiant mewn Iechyd a Diogelwch, e.e. symud a thrin neu gymorth cyntaf
Hyfforddiant mewn sgiliau marchnata

PROFIAD PERTHNASOL

HANFODOL
Profiad o weithio mewn cegin fasnachol neu gegin debyg i gegin ysgol

DYMUNOL
Profiad o weithio mewn amgylchedd cynhyrchu bwyd
Profiad o archebu bwyd a rheoli stoc
Profiad o weithio yn unol â systemau sicrwydd ansawdd

SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL

HANFODOL
Profiad o weithio fel rhan o dîm a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol mewn grŵp.

DYMUNOL
Meddu ar sgiliau rhyngbersonol da
Sgiliau cyfathrebu da
Sgiliau marchnata bwyd
Anghenion ieithyddolGwrando a Siarad - Mynediad
Gallu ynganu enwau llefydd a phobl yn gywir.Gallu dilyn cyfarwyddiadau a deall rhediad sgwrs syml drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar faterion cyfarwydd ac ymateb i geisiadau syml am wybodaeth.
Darllen a Deall - Mynediad
Gallu darllen a deall llythyrau byr, syml, negeseuon ebost, taflenni, ac arwyddion syml drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar faterion cyfarwydd bob dydd er mwyn eu trosglwyddo i berson arall.
Ysgrifennu - Mynediad
Gallu ysgrifennu nodyn syml yn gofyn am neu'n rhoi gwybodaeth am faterion cyfarwydd bob dydd yn y gweithle.

Swydd Ddisgrifiad
Pwrpas y swydd
• Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

• Paratoi a trefnu bwyd maethlon ar gyfer disgyblion.

• Mae'r ysgol hon wedi ymrwymo i diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl Ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.
Cyfrifoldeb am adnoddau e.e. staff, cyllid, offer
• Staff

• Offer
Prif ddyletswyddau
• Rhoi cymorth cyffredinol yn y gegin a'r ffreutur o fan gyfarwyddyd y Cogydd mewn Gofal.

• Darparu bwyd - gan gynnwys rheoli maint prydau, paratoi bwydydd, coginio a gweini bwyd.

• Cynorthwyo'r cogydd i gadw cofnodion o unrhyw stoc a ddefnyddir.

• Cydymffurfio o ddydd i ddydd a gofynion Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd sy'n effeithio ar staff, a phobl eraill a all fod yn defnyddio neu ymweld â'r safle.

• Sicrhau fod holl staff Arlwyo yn dilyn arferion gwaith da ac y cedwi'r at ofynion unrhyw Ddarpariaeth Statudol a pholisiau Cyngor Gwynedd.

• Arolygu a rheoli glanweithdra, iechyd a diogelwch.

• Cwblhau y llyfrau cofnodion megis llyfr log yn ddyddiol.

• Cymryd gofal o'r gegin yn ystod absenoldeb y cogydd oherwydd salwch neu am unrhyw reswm arall am y tâl priodol.

• Gweithredu'r til gan ddilyn dull a chyfarwyddiadau gwneuthurwyr

• Unrhyw ddyletswydd arall yn ôl cais rhesymol.

• Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.

• Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â'r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

• Gweithredu o fewn polisïau'r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.

• Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data.

• Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â'r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu'n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy'n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.

• Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin
Amgylchiadau arbennig
• Ceir amgylchiadau pryd gofynnir am luniaeth tu allan i oriau gwaith e.e. hyfforddiant mewnol. Disgwylir i'r Cogydd Cynorthwyol gyflenwi yn lle'r cogydd yn ei habsenoldeb

  • Ceisio ar lein - Sut?
  • Rhestr Swyddi