MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Glanhawr (Dros Gyfnod Mamolaeth)

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Gymunedol Lôn Barcas

Lôn Barcas

Wrecsam, LL13 9UN

Rhif ffôn: 01978 357754

E-bost: mailbox@watsdyke-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs Chris Edwards

GLANHAWR (Dros Gyfnod Mamolaeth)

Graddfa 02 £11.59 yr awr

12.5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG

Mae'r Corff Llywodraethu'n dymuno penodi glanhawr ysgol i ymuno â'n tîm, gan weithio dan gyfarwyddyd y Gofalwr Ysgol i sicrhau bod adeiladau'r ysgol yn lân.

Yr oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener: 3.30pm tan 6.00 pm.

Mae'r swydd hon i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth o 4 Medi hyd nes y bydd deiliad y swydd yn dychwelyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar mailbox@barkerslane-pri.wrexham.sch.uk .

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yny Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A'I HANFON YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL

Sylwer bod pob swydd mewn ysgol yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

DYDDIAD CAU: 15 Gorffennaf am hanner dydd