MANYLION
 • Lleoliad: Aberporth Primary School, Cardigan,
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: 23,114 *
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Aberporth

Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: 23,114 *

Ynglŷn â'r rôl
Cynorthwy-ydd Addysgu - Cefnogi a chyflwyno dysgu - Lefel 2

Graddfa 4: £23,114 pro rata

32.5 awr yr wythnos

Dros Cyfnod Mamolaeth - i ddechrau ar 2il o Fedi, 2024.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion egnïol a gweithgar i gynorthwyo'r ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Aberporth. Rydym yn chwilio am berson sydd â diddordeb mewn gweithio'n agos gyda'r disgyblion, sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac sy'n gallu gweithio'n effeithiol a hwyliog gyda gweddill tîm yr ysgol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus arwain y dysgu o fewn grwpiau o ddysgwyr ar adegau o dan gyfarwyddyd yr athrawes ddosbarth.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Elen Evans, Pennaeth ar

01239 810081 neu drwy e-bost:

evanse1615@aberporth.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Ysgol Gynradd Aberporth Lleolir ein hysgol bum munud o'r traeth ym mhentref gal mor Aberporth ar arfordir hyfryd Ceredigion. Ceir golygfeydd o fae Ceredigion o dir yr ysgol. Derbynia'r ysgol ddisgyblion yn llawn amser i'r dosbarth Derbyn ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu...
Darllen mwy