MANYLION
  • Lleoliad: Nantgarw Campus,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Hyfforddwr Technegydd - Chwaraeon

Hyfforddwr Technegydd - Chwaraeon

Coleg Y Cymoedd
Hyfforddwr Technegydd - Chwaraeon
Swydd ddisgrifiad
Am y rôl:

Chi fydd yn bennaf gyfrifol am ddarparu cefnogaeth Hyfforddwr ac efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cefnogaeth i staff ar draws pob campws pan fo angen ar draws y Gyfadran. Bydd disgwyl i chi gyflawni rhai dyletswyddau addysgu i gefnogi salwch staff a staff.

Byddwch yn cyfarwyddo'n bennaf ym meysydd cryfder a chyflyru gan gynnwys tylino chwaraeon, anafiadau chwaraeon a hyfforddi chwaraeon. Byddwch yn darparu cefnogaeth arbenigol ym maes cyflyru corfforol i chwaraewyr academi CYC gyda phwyslais penodol ar rygbi

Gwybodaeth   Bellach:

 

Mae   angen   i staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.

 

Ymgymryd   ag   unrhyw ddyletswyddau   rhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.

 

Canllawiau Cais:

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law

 

Cyswllt:

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â   people@cymoedd.ac.uk