MANYLION
  • Lleoliad: Colwyn Bay,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro

Athro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Lleoliad gwaith: Canolfan Addysg Conwy

Mae angen athro / athrawes ragorol i addysgu yng Nghanolfan Addysg Conwy. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda rhai o ddisgyblion mwyaf bregus Gwasanaeth Cynhwysiant Conwy a gwneud gwahaniaeth iddynt. Mae'n gyfle cyffrous i athro / athrawes sy'n dymuno rhoi lles wrth galon popeth a wnânt. Bydd ANG yn cael eu hystyried ar gyfer y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn athro sy'n dangos dychymyg ac angerdd dros weithio mewn amgylchedd cyfannol a chynhwysol i gefnogi dysgwyr bregus. Mae profiad ADY yn amlwg yn fantais ond mae Gwasanaeth Cynhwysiant Cymdeithasol Conwy yn awyddus i edrych ar yr ymgeisydd fel person y gall y bobl ifanc fuddsoddi eu dysgu â'u ffydd ynddynt. Mae lles staff yn ganolog i ethos Canolfan Addysg Conwy. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y Sector Cynradd neu Uwchradd.

Am ragor o wybodaeth am y swydd neu i gael gweld y ganolfan, cysylltwch â Mr Gwyn Owen.

Manylion y rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol:

Gwyn Owen, Pennaeth (01492 514925 Owena424@hwbcymru.net)

Gofynion y Gymraeg: Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i'w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na'r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na'i gilydd.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

This form is also available in English.