MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro\/Athrawes Canolfan Cynhwysiant ar y Safle - Ysgol Aberconwy

Athro\/Athrawes Canolfan Cynhwysiant ar y Safle - Ysgol Aberconwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL ABERCONWY

ATHRO/ATHRAWES CANOLFAN CYNHWYSIANT AR Y SAFLE

I ddechrau Medi 2024

Mae hon yn swydd lawn amser, barhaol.

Cyflog : Prif /Uwch Raddfa Addysgu

Dyddiad Cau : Dydd Mercher 22ain Mai 2024

Dynodiad yr Iaith Cymraeg: Dymunol

Yn Aberconwy, mae gennym ddarpariaeth ragorol ar gyfer cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, ymddygiad heriol, presenoldeb ac iechyd meddwl. Mae'r OSIC yn rhan o'r ganolfan lawer mwy hon o fewn yr ysgol ac mae'n cefnogi disgyblion sy'n cael anhawster i gael mynediad i wersi prif ffrwd. Mae tîm mawr sy'n cydweithio yn y ganolfan i gynnig cwricwlwm deniadol gydag ymagwedd gyfannol at les disgyblion.

Felly, rydym yn ceisio penodi Athro brwdfrydig a llawn cymhelliant i arwain o fewn ein OSIC gyda chefnogaeth cynorthwyydd addysgu. Byddant yn gweithio dan arweiniad cydlynydd y ganolfan i reoli'r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr, yn enwedig ym maes ymddygiad, anghenion cymdeithasol ac emosiynol, ac iechyd meddwl er mwyn sicrhau'r cyflawniad gorau posibl. Byddant yn cydlynu gyda Phenaethiaid Adrannau ar draws yr ysgol i sicrhau eu bod yn gallu cyflwyno cwricwlwm deniadol i'r disgyblion hynny o fewn yr OSIC a byddant yn gweithio gyda staff eraill ar draws y ganolfan i sicrhau bod anghenion pob disgybl yn cael eu diwallu.

Yn gyfnewid rydym yn cynnig:

Ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol;

Ysgol â dyheadau uchel a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth;

Cyfle i helpu i lywio addysgu a dysgu a'n cwricwlwm amgen;

Tîm ymroddedig a chefnogol o staff proffesiynol a llywodraethwyr;

Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth;

Ysbryd cymunedol cryf;

Lle bywiog a diddorol i weithio ynddo.

I gael gwybodaeth am y swydd wag, gweler yr atodiad.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau at Mr Ian Gerrard (Pennaeth) d/o Lynn Jones, i gyrraedd erbyn canol dydd fan bellaf ar Dydd Mercher 22 ain Mai 2024 neu ebostio at lynn.jones@aberconwy.conwy.sch.uk

This form is also available in English.