MANYLION
 • Lleoliad: Llanelli, Sa15 4DN
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £45,000.00 - £50,000.00
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Pennaeth Datblygu

Pennaeth Datblygu

Coleg Sir Gar
Pennaeth Datblygu
Application Deadline: 24 May 2024

Department: Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Employment Type: Parhaol

Location: Campws Graig

Reporting To: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol

Compensation: £47,696 - £50,815 / blwyddyn

DescriptionFel sefydliad corfforaethol sy'n gwasanaethu anghenion Addysg Bellach ac Addysg Uwch hefyd, mae Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth ymatebol a phroffesiynol i staff a myfyrwyr. Un o'r swyddogaethau eang sy'n rhychwantu'r Coleg cyfan yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Digidol ac, yn benodol, y modd y cymhwysir hyn i waith dysgu'r myfyrwyr.

Wrth wraidd yr ymrwymiad hwn, mae ein tîm TG, sy'n cwmpasu saith o gampysau ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn arwain y ffordd mewn arloesedd technolegol a seilwaith digidol. Gyda meingefn rhwydwaith 10 Gbps cadarn o gwmpas Sir Gaerfyrddin a chyswllt 1 Gbps i Geredigion, rydyn ni'n sicrhau cysylltedd di-dor a mynediad cyflymder uchel ar draws ein sefydliad. Ceir enghraifft bellach o'n dull blaengar yn ein hamgylchedd cwbl rithwir a'n defnydd strategol o dechnoleg cwmwl, gan alluogi adnoddau graddadwy a gwell hygyrchedd i ddata. Mae'r seilwaith hwn o'r radd flaenaf yn cefnogi systemau integredig sy'n symleiddio prosesau gweinyddol ac academaidd, gan gynnig profiad di-dor i'n cyfadran, ein staff a'n myfyrwyr. Gan ddarparu casgliad amrywiol o gyfrifiaduron, Macs, Chromebooks, ac amrywiol ddyfeisiau symudol, rydyn ni'n cyfarparu'n cymuned â'r offer sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant mewn byd sy'n gynyddol ddigidol. Trwy fanteisio ar ddatrysiadau TG blaengar, gan gynnwys gwasanaethau cwmwl a systemau integredig, rydyn ni'n ymrwymedig i wella'r profiad addysgol, gan feithrin arloesedd, effeithlonrwydd a rhagoriaeth ar draws ein holl gampysau.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn sicrhau bod systemau megis systemau cofnodion myfyrwyr, systemau ariannol, a systemau Adnoddau Dynol a'r gyflogres yn integredig, effeithlon, dibynadwy, a diogel. Yn ychwanegol, mae'r swydd hon yn gofyn profiad ymarferol mewn datblygu meddalwedd, yn enwedig mewn datblygu a chynnal a chadw rhyngwynebau systemau gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu a systemau cronfeydd data. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arddangos dull creadigol ac arloesol, y gallu i flaenoriaethu prosiectau'n effeithiol, rheoli prosiectau yn erbyn terfynau amser tynn, a'r sgil i adeiladu perthnasoedd proffesiynol o fewn TG ac ar draws y coleg.

Cyfrifoldebau Allweddol
 • Arwain datblygiad, gweithrediad, ac integreiddiad cymwysiadau cymhleth a systemau, gan ganolbwyntio ar wella diogelwch, effeithlonrwydd, a phrofiad defnyddwyr;
 • Datblygu amgylchedd digidol y coleg ymhellach a chychwyn, cyflwyno a rheoli prosiectau yn erbyn terfynau amser y cytunwyd arnynt a Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs);
 • Cyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig, syniadau neu fanteision sy'n ymwneud â systemau, gwasanaethau a phrosiectau TG, gan gynnwys hyrwyddo datrysiadau/datblygiadau technegol yn effeithiol i gydweithwyr annhechnegol;
 • Sicrhau bod arferion a phrosesau gwaith effeithlon ac effeithiol yn cael eu rhoi ar waith a'u cynnal wedyn;
 • Sicrhau yr eir i'r afael â nodau strategol y coleg a dadansoddi anghenion gweithredu a busnes y coleg;
 • Cynnal gwasanaethau cymwysiadau, integreiddiadau, rhyngwynebau, systemau gwe a chyfrifiadurol sy'n bodoli eisoes a datblygu rhai newydd;
 • Cynnal cyfrinachedd, argaeledd a chywirdeb systemau gwybodaeth busnes hanfodol;
 • Ar y cyd â'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol, gweithio'n agos gyda staff y coleg a phartneriaid/ymgynghorwyr allanol i ddatblygu strategaethau TG, polisïau a datrysiadau sy'n bodloni gofynion sefydliadol, proffesiynol, deddfwriaethol a rheoliadol perthnasol

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • Addysgedig i lefel radd neu gyfwerth mewn cyfrifiadureg, peirianneg meddalwedd neu faes TG tebyg
 • Gweithiwr TG proffesiynol profiadol gyda thystiolaeth o brofiad proffesiynol helaeth yn y Diwydiant TG
 • Profiad ymarferol o ddatblygu meddalwedd yn enwedig datblygiad a gwaith cynnal a chadw rhyngwynebau systemau yn defnyddio C#, PHP, ASP, .NET, MS Visual Basic, Java Script, MS SQL, cymwysiadau Gwe, systemau cronfeydd data yn cynnwys Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Access a chymwysiadau ysgrifennu adroddiadau
 • Dealltwriaeth dda o feddalwedd a thechnegau rheoli prosiectau
 • Bod yn gyfarwydd â dadansoddiad systemau a methodolegau cynllunio, a chymhwyso'r rhain i ddatrys problemau
 • Gwybodaeth gynhwysfawr o ddiogelwch datblygu cymwysiadau a phrotocolau diogelwch cymwysiadau gwe
 • Dealltwriaeth dda o sut i gymhwyso'r newidiadau technoleg diweddaraf er mwyn cyflawni cyrchnodau busnes a masnachol
Dymunol:
 • Llwyddiant a dylanwad amlwg o arwain, rheoli ac ysgogi staff yn effeithiol, gan sicrhau ymgysylltu a gweithredu unigol a chyfunol
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 37 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 50 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein