MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Pennaeth Cynorthwyol (Ysgol Uwchradd Aberhonddu)

Pennaeth Cynorthwyol (Ysgol Uwchradd Aberhonddu)

Cyngor Sir Powys
Pennaeth Cynorthwyol (Ysgol Uwchradd Aberhonddu)
Swydd-ddisgrifiad
Os ydych chi'n Arweinydd cyfredol gydag angerdd a phwrpas moesol ar gyfer gwneud gwahaniaeth, efallai mai hon fydd y swydd i chi. Mae'r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi arweinydd ymroddedig, brwdfrydig, blaengar ac arloesol i ymuno â'r ysgol ar adeg o newid pwysig.
Y prif dyletswyddau fydd i arwain ar rhaglen Gofal,Cymorth ag Arweiniad.
Bydd yr allu i ddysgu Mathemateg yn ddymunol.
Mae'r ysgol yn chwilio am rywun gyda'r canlynol:
• Sy'n fodel rôl rhagorol ac yn effeithiol wrth arwain, cymell a chefnogi tîm
• Sy'n berchen ar hanes profedig o wella lles disgyblion
• Sydd ậ'r gallu i yrru safonau o ran dysgu ac addysgu arweiniol gan sicrhau bod cyfleoedd dysgu
cyffrous, creadigol, heriol a grymusol i bob disgybl
• Profiad fel ymarferydd creadigol ac ysbrydoledig gydag ymrwymiad i safonau uchel
• Syn'n weithiwr tîm rhagorol, sy'n gallu gweithio ochr yn ochr ag uwch arweinwyr eraill yn yr
ysgol
• Profiad o reoli ysgol o ddydd i ddydd
• Yn meddu ar egni, hyblygrwydd, brwdfrydedd ac yn ddi-baid yn ei hymgyrch i wella ei hunain a'r
rhai o'u cwmpas
• Sydd ậ sgiliau arwain hynod effeithiol
• Sy'n gallu rheoli newid a gweithio gyda phartneriaid cymunedol, gan gynnwys meithrin
cysylltiadau pwysig gyda rhieni a'n hysgolion clwstwr
Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd ac hoffech drefnu trafodaeth anffurfiol gyda'r Pennaeth, ebostiwch Miriam Coleman (mcoleman@brecon-hs.powys.sch.uk).
Gofynnir i bob ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais a ddarperir ac amlinellu sut mae eich sgiliau, profiad a
rhinweddau yn eich gwneud y person delfrydol i ymuno â'r ysgol.
Datganiad Diogelu
Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac
oedolion agored i niwed ac mae'n disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn.
Dyddiad cau: 17 Mai 2024 (10 y bore)
Dyddiad Rhestr Fer: 17th Mai 2024
Dyddiadau Cyfweliadau: 21 a 22 Mai 2024
Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2024

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS