MANYLION
  • Lleoliad: Usk, Monmouthshire, NP15 1SE
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhannu swydd
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 02 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 11 April, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £42,466
  • Iaith: Saesneg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Athro/Athrawes Dosbarth - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Athro/Athrawes Dosbarth - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Cyngor Sir Fynwy
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga yn chwilio am athro/athrawes rhan-amser ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r addysg orau bosibl i'n holl blant. Yn y rôl hon, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni'r nod hwn, gan weithio ochr yn ochr â thîm ymroddedig o staff.
Swydd ran-amser dros dro yw hon, sy’n cynnig cyfle gwych i:
• Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau dysgwyr ifanc.
• Bod yn rhan o gymuned ysgol fywiog a chefnogol

Pwrpas y Rôl hon:-
Rydym am benodi athro/athrawes sy’n frwdfrydig a hyblyg sydd ag angerdd am ddysgu cyffrous o ansawdd uchel a fydd yn gwneud hynny -
• Ymgymryd â dyletswyddau Athro/Athrawes yn unol â Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol, y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu a deddfwriaeth addysgol gyfredol arall.
• Rhannu cyfrifoldeb am ddosbarth Blwyddyn 3/4.
• Datblygu perthnasoedd cryf gyda phlant, rheoli ymddygiad yn effeithiol a sicrhau lefelau uchel o les.
• Bod yn gyfrifol am hyrwyddo a diogelu lles plant o fewn yr ysgol
Yn y pendraw, rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol ymroddedig gyda chred ddigyfaddawd bod ein holl blant yn haeddu addysg ragorol, waeth beth fo'u profiadau. Byddant yn cynnal ein hethos cynhwysol ac yn darparu cyfleoedd trwy gefnogaeth i'n holl blant.

Disgwyliadau’r Rôl:-
Fel athro/athrawes ddawnus sy'n ymuno â'n tîm staff ymroddedig, mae gennym ddisgwyliadau penodol ar gyfer y rôl hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
• Yn gyffrous ac yn greadigol: Disgwyliwn i chi ddod ag egni a chreadigrwydd i'ch addysgu, gan wneud dysgu yn bleserus i bob plentyn. Dylech allu cynnig cyfleoedd dysgu arloesol a diddorol sy'n ysbrydoli plant,
• Yn meddu ar ddisgwyliadau uchel: Rydym yn credu mewn gosod safonau uchel ar gyfer ein dysgwyr, a disgwyliwn i chi fod â'r un meddylfryd. Dylech fod yn ymroddedig i helpu pob plentyn i gyflawni ei lawn botensial a bod yn barod i fynd yr ail filltir i gefnogi eu cynnydd academaidd.
• Yn chwaraewr tîm: Rydym yn gwerthfawrogi gwaith tîm a chydweithio, ac rydym yn disgwyl i chi fod yn aelod gweithgar a chefnogol o'n tîm staff. Dylech fod yn barod i gyfrannu at ddatblygiad cyffredinol yr ysgol a bod yn barod i gydweithio â chydweithwyr.
• Yn gyfathrebwr ardderchog: Disgwyliwn i chi allu cyfathrebu'n effeithiol gyda phlant, rhieni a chydweithwyr. Dylech allu ysbrydoli ac ysgogi plant a bod yn hawdd mynd atynt ac yn ymatebol i ymholiadau a phryderon rhieni.
• Yn gadarnhaol ac yn flaengar: Credwn mewn cynnal amgylchedd cadarnhaol a blaengar yn ein hysgol. Dylech fod yn optimistaidd, yn canolbwyntio ar atebion, a bob amser yn chwilio am ffyrdd i gyfrannu at dwf yr ysgol.
• Yn fyfyriol ac yn awyddus i ddatblygu: Rydym yn gwerthfawrogi ymarferwyr adfyfyriol sy'n agored i adborth ac yn ymdrechu'n barhaus i wella eu haddysgeg. Disgwyliwn i chi fod yn adfyfyriol, yn hunanymwybodol, ac wedi ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol parhaus i wella eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
• Yn ddelfrydol yn gallu addysgu iaith ychwanegol, gan gynnwys y Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo amlieithrwydd ac amrywiaeth, a byddai eich gallu i ddysgu iaith ychwanegol yn cael ei werthfawrogi.