MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Prif Gogydd  - Borras Park

Prif Gogydd - Borras Park

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

PRIF GOGYDD -BORRAS

C olofn Dâl G04 Pwyntiau 5 - 6

£23.500 - £23.893 yn ôl cyfrannedd

£12.18 - £12,38 yr awr

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG

27.5 awr yr wythnos

Mae angen cogydd cymwys i reoli'r gwaith arlwyo yn yr ysgol gynradd hon. Ceir y posibilrwydd o ddatblygu'r gwasanaeth a bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gymryd rhan weithredol yn hyn o beth.

Bydd prif ddyletswyddau'r swydd uchod yn cynnwys:-

1. Rheoli'r gwasanaeth o fewn y cyllidebau a ddyrennir i dalu am gostau bwyd a

llafur.

2. Dyletswyddau coginio medrus a dealltwriaeth o arferion coginio iachus.

3. Goruchwylio gweithwyr eraill, gan gynnwys rhannu dyletswyddau, gosod rota

gwaith a hyfforddiant.

4. Goruchwylio'r gwasanaeth bwyd, rheoli dognau a chyflwyno bwyd.

5. Dyletswyddau clercol cysylltiedig.

6. Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.

7. Hyrwyddo'r gwasanaeth bwyd i gwsmeriaid.

8. Gweithredu system gyfrifiadurol gweinyddu prydau ysgol

Cewch lenwi ffurflen gais ar-lein neu ofyn am becyn cais oddi wrth: Susan Thomas, Adain Gwasanaethau Cefnogol, Adran Tai a'r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU -Rhif ffôn: 01978 315647.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg