MANYLION
  • Lleoliad: Conwy, Conwy, LL32 8ED
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Iaith: Saesneg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro Canolfan Cynhwysiant ar y Safle

Athro Canolfan Cynhwysiant ar y Safle

Ysgol Aberconwy
Yn Aberconwy, mae gennym ddarpariaeth ragorol ar gyfer cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, ymddygiad heriol, presenoldeb ac iechyd meddwl. Mae'r OSIC yn rhan o'r ganolfan lawer mwy hon o fewn yr ysgol ac mae'n cefnogi disgyblion sy'n cael anhawster i gael mynediad i wersi prif ffrwd. Mae tîm mawr sy’n cydweithio yn y ganolfan i gynnig cwricwlwm deniadol gydag ymagwedd gyfannol at les disgyblion.

Felly, rydym yn ceisio penodi Athro brwdfrydig a llawn cymhelliant i arwain o fewn ein OSIC gyda chefnogaeth cynorthwyydd addysgu. Byddant yn gweithio dan arweiniad cydlynydd y ganolfan i reoli’r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr, yn enwedig ym maes ymddygiad, anghenion cymdeithasol ac emosiynol, ac iechyd meddwl er mwyn sicrhau’r cyflawniad gorau posibl. Byddant yn cydlynu gyda Phenaethiaid Adrannau ar draws yr ysgol i sicrhau eu bod yn gallu cyflwyno cwricwlwm deniadol i’r disgyblion hynny o fewn yr OSIC a byddant yn gweithio gyda staff eraill ar draws y ganolfan i sicrhau bod anghenion pob disgybl yn cael eu diwallu.

Yn gyfnewid rydym yn cynnig:
• Ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol;
• Ysgol â dyheadau uchel a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth;
• Cyfle i helpu i lywio addysgu a dysgu a'n cwricwlwm amgen;
• Tîm ymroddedig a chefnogol o staff proffesiynol a llywodraethwyr ;
• Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth;
• Ysbryd cymunedol cryf;
• Lle bywiog a diddorol i weithio ynddo.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys mwy na 1000 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Fel ysgol MCP mae safon ein hadnoddau a’n gwaith cynnal a chadw yn eithriadol o dda ac rydym wedi datblygu enw da iawn yn lleol am ansawdd ein gofal bugeiliol yn ogystal â'n llwyddiant academaidd. Bydd niferoedd yr ysgol wedi codi 30% dros y pum mlynedd diwethaf ym mis Medi, ac rydym wedi datblygu canolfannau adnoddau arbenigol i gefnogi plant â dyslecsia, awtistiaeth ac anghenion dysgu eraill.
JOB REQUIREMENTS
Lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth i Ymgeisydd i gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon.

https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/job-opportunities/