MANYLION
  • Lleoliad: Chepstow, Monmouthshire, NP16 5JP
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £29,777 - £32,076
  • Iaith: Saesneg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwyydd Dysgu Lefel Uwch

Cynorthwyydd Dysgu Lefel Uwch

Cyngor Sir Fynwy
Mae Canolfan Dysgu Ychwanegol Ysgol Gynradd Penfro yn lleoliad ysgol gynradd ofalgar a chefnogol, sy’n ymroddedig i gyflawni potensial plant ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydym yn gyffrous i recriwtio Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel Uwch sy’n angerddol, gofalgar a brwdfrydig i ymuno â'n tîm o staff cyfeillgar a phroffesiynol. Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am gefnogi anghenion unigol pob plentyn ac sy'n ymroddedig i'w datblygiad proffesiynol eu hunain.

Pwrpas y Rôl hon:-
1.1 Gweithio gyda'r Athro Arweiniol ar gyfer y CAA a'r Tîm Staff SRB ehangach i ddarparu darpariaeth effeithiol, sy'n cynnwys CPA / cyflenwi yn ystod absenoldeb ar gyfer cydweithwyr ar draws y CAA.

1.2 Cynllunio a dyfeisio ymyrraeth wedi'i thargedu priodol i fynd i'r afael â meysydd angen a nodwyd ar draws y CAA

1.3 Adolygu effaith unrhyw strategaethau cymorth cytûn ac adrodd ar y rhain i'r athro dosbarth perthnasol ac Arweinydd y CAA.

Cyfrifoldebau

2.1 Cefnogi gweithrediad Deddf ADY 2018 a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021.
2.2 Sefydlu a chynnal perthynas dda gyda rhieni/gofalwyr ac asiantaethau allanol perthnasol.
2.3 Dod yn gyfarwydd ag anghenion penodol pob dysgwr o fewn y dosbarthiadau a ddyrennir ar draws y CAA.
2.4 Hyrwyddo annibyniaeth a gwytnwch a chefnogi datblygiad iechyd meddwl cadarnhaol.
2.5 Bod yn ymwybodol o wahaniaethau a’u cefnogi a sicrhau cyfle cyfartal i bawb.
2.6 Cyfrannu at ethos cyffredinol, dysgu a chanlyniadau arfaethedig pob dosbarth.
2.7 Gwerthfawrogi a chefnogi rôl gweithwyr proffesiynol eraill, gan gyfathrebu ag asiantaethau allanol yn ôl yr angen.
2.8 Rhannu’r dulliau effeithiol a ddatblygwyd gyda’r ysgol i gefnogi trosglwyddo cynnydd o’r ymyriad i’r ystafell ddosbarth.
2.9 Cyfrannu at y Proffiliau Un Tudalen a thargedau tymor byr ar gyfer unigolion sy'n derbyn cymorth.
2.10 Lle bo'n briodol, mynychu a chyfrannu at Adolygiadau Blynyddol o ddysgwyr â Datganiadau / CDU.
2.11 Cyfrannu at unrhyw gynlluniau ychwanegol a ddatblygir i wella darpariaeth a chynnydd dysgwyr, er enghraifft cynlluniau pontio gwell, asesiadau risg.
2.12 Cynnal a chydymffurfio â darpariaethau statudol Rheoliadau Gwaith Iechyd a Diogelwch 1999, Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Sir Fynwy 2014 ac unrhyw bolisïau perthnasol eraill gan y Cyngor a'r Ysgol yn ymwneud â Diogelu ac Iechyd a Diogelwch.
2.13 Dilyn polisïau a gweithdrefnau'r ysgol a'r ALl ar Ddiogelu ac Amddiffyn Plant ym mhob gwaith gyda phlant a theuluoedd.
2.14 Bod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â Rheoli Ymddygiad, gwisg ysgol, cyfrinachedd a diogelu data a chydymffurfio â hwy, gan adrodd am bob pryder i berson priodol ym mhob lleoliad.
2.15 Cymryd rhan mewn hyfforddiant, gweithgareddau dysgu a datblygu perfformiad yn ôl yr angen.

Cyfarwyddo

3.1 Cynllunio a chyflwyno gweithgareddau arloesol a hynod wahaniaethol sy'n ystyried anghenion dysgwyr ym mhob dosbarth CAA

3.2 Cyfrannu at gynnwys ac adolygiad o Gynlluniau Datblygu Unigol (CDU), gyda ffocws penodol ar Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol (DdA).

3.3. Cyfrannu at arfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a'i ddatblygu a lle bo'n briodol / gofyn am gyswllt â rhieni / gofalwyr.

3.4 Presenoldeb mewn cyfarfodydd lle mae dull aml-asiantaeth yn cael ei ddefnyddio i gefnogi unigolion.

3.5 Cefnogi Tîm CAA yr ysgol yn ôl yr angen.

3.6 Gweithio'n agos gyda dysgwyr a nodwyd yn y CAA. Bydd hyn yn cynnwys darpariaeth yn y dosbarth a chymorth tynnu'n ôl yn ôl yr angen.

3.7 Presenoldeb mewn cyfarfodydd rhieni/gofalwyr a gynlluniwyd ochr yn ochr â staff perthnasol er mwyn helpu i gynllunio darpariaeth dysgu ychwanegol a sicrhau pontio effeithiol.

Bydd disgwyl i chi hefyd gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill y gellir yn rhesymol eu cyfarwyddo gan y Pennaeth o bryd i'w gilydd