MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes Cyffredinol x 2

Athro / Athrawes Cyffredinol x 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Pennaeth: Miss Catrin Pritchard

Athro / Athrawes Cyffredinol x 2

Amrediad Cyflog - Yn unol a graddfa gyflog athrawon

Llawn amser

Cytundeb blwyddyn

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn awyddus i benodi 2 athro / athrawes i ddysgu amrywiol bynciau yn yr ysgol. Bydd yr union bynciau hynny yn ddibynnol ar allu a dymuniad yr ymgeiswyr llwyddiannus. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn addysgu disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn bennaf, ond eto bydd hyblygrwydd i addysgu disgyblion hŕn yr ysgol petai'r unigolyn yn awyddus i wneud hynny. Croesawir ceisiadau gan athrawon sydd wedi eu cymhwyso i ddysgu mewn ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd.

Mae'r ddwy swydd yn swyddi llawn amser, ar gytundeb blwyddyn, i ddechrau ym Medi 2024. Telir cyflog yn unol a graddfa gyflog athrawon.

Am ragor o wybodaeth gweler y pecyn gwybodaeth sydd ar gael ar wefan yr ysgol neu cysylltwch gyda Miss Rhian Owen drwy e-bost ar owenr350@hwbcymru.net neu ffoniwch 01978 315050.

I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais os gwelwch yn dda a'i dychwelyd at Miss Rhian Owen, drwy e-bost erbyn hanner dydd ar yr 20fed o Fai, 2024.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran

Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Ysgol Morgan Llwyd require 2 teachers to start September 2024. The ability to speak Welsh is essential for these posts.