MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 14 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Hyfforddwr Arddangoswr CC/2582

Hyfforddwr Arddangoswr CC/2582

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Arddangoswr Hyfforddwr mewn Peirianneg

Lleoliad: Ffordd y Bers, Wrecsam

Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser

Cyflog: £24,590 - £28,477

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Arddangoswr profiadol ar gyfer ein safle Ffordd y Bers, Wrecsam. Byddwch yn gyfrifol am gyflwyno sesiynau ymarferol cynhwysfawr yn ein gweithle modern sydd ag offer o safon diwydiant. Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys cynllunio gweithgareddau ymarferol gan gydweithio â thîm y cwrs. Byddwch yn sicrhau datblygiad ein myfyrwyr yn ogystal â rheoli tasgau gweinyddol allweddol fel cadw cofnodion a gwerthusiadau myfyrwyr.

Bydd yn hanfodol i chi gadw at ganllawiau'r Coleg ar Gyfle Cyfartal, Iechyd a Diogelwch, ac Ansawdd. Rydym yn rhoi pwyslais ar dwf proffesiynol ac yn cynnig cyfleoedd datblygiad staff a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Os oes gennych arbenigedd sylweddol yn yr Amgylchedd mewn Peirianneg ac yn awyddus i fentora'r genhedlaeth nesaf byddwn yn wrth ein boddau i gael eich cais. Ymunwch â'n tîm ymroddedig ar safle Ffordd y Bers er mwyn cyfrannu at gynnydd proffesiynol ein diwydiant.

Gofynion Hanfodol

• Mae'n rhaid bod gennych gymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn pwnc proffesiynol perthnasol neu gymhwyster cyfwerth

• Profiad mewn amgylchedd Peirianneg

• Dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a'r ffyrdd y byddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn

• Gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu

• Dangos lefel dda o gymhwysedd TG. Rhaid gallu defnyddio'r Rhyngrwyd a'r Fewnrwyd yn ogystal â bod yn barod a gallu dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni a systemau TG newydd

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Bydd ffurflenni cais, deunydd esboniadol, gwybodaeth am y broses gyfweld a dulliau asesu a disgrifiadau swydd i gyd ar gael yn Gymraeg.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grwp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Byddai gofyn i chi hefyd gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg fel Athro Addysg Bellach.

Fel arfer mae swyddi'n cael eu hysbysebu gydag ystod cyflog. Os cewch gynnig swydd yn y coleg, bydd profiad perthnasol yn cael ei ystyried er mwyn pennu eich cyflog cychwynnol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth estynedig