MANYLION
 • Lleoliad: Aberaeron,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes (Cymraeg) - Ysgol Gyfun Aberaeron

Athro/Athrawes (Cymraeg) - Ysgol Gyfun Aberaeron

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Lleoliad: Ysgol Gyfun Aberaeron

Cyflog: Prif Graddfa Cyflog

Cytundeb: Athro/Athrawes Cymraeg llawn amser, dros gyfnod mamolaeth. Swydd i ddechrau Medi 2024.

Rydym yn awyddus i benodi athro/athrawes frwdfrydig ac ymroddgar i ddysgu Cymraeg ar draws yr ystod oedran a gallu uwchradd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu ac yn cefnogi yn yr Adran Gymraeg. Bydd cyfnod o gefnogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Rydym yn croesawi diddordeb o athrawon sydd ag arbenigedd mewn pynciau eraill ond sydd a'r gallu i ddysgu yn y Gymraeg i ymgeisio am y swydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru creu cyfleoedd dysgu cyffrous a diddorol ar draws yr ystod gallu gan sicrhau safonau uchel o gyflawniad, ac fe fydd egwyddorion Asesu ar gyfer Dysgu yn sail i'r dysgu ac addysgu. Bydd hefyd yn medru datblygu perthynas gadarnhaol gyda myfyrwyr, staff a rhieni ac yn gwneud cyfraniad i'r ethos tîm sy'n nodwedd gref o'r ysgol a'r adran.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Michelle Davies: DaviesM2266@ygaberaeron.org.uk

Dyddiad Cyfweliad: 21/05/2024

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberaeron Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy