MANYLION
  • Lleoliad: Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ
  • Testun: Cyfarwyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £69,522 - £69,522
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 07 Mai, 2024 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Cyfarwyddwr Cyswllt (Cyllid)

Cyfarwyddwr Cyswllt (Cyllid)

Coleg Gwent
Yng Ngholeg Gwent, mae ein cenhadaeth yn syml: NEWID BYWYDAU TRWY DDYSGU. Rydym yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru ac mae gennym ddyheadau uchel ar gyfer ein myfyrwyr, ein staff a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae gennym swydd wag ar gyfer Cyfarwyddwr Cyswllt (Cyllid) i ymuno â'n Coleg a bod yn rhan o'n stori lwyddiant.

Oherwydd ymddeoliad deiliad presennol y gronfa rydym nawr yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, arloesol ac angerddol i ymuno â'n Tîm Cyllid. Mae'r Coleg yn flaengar, yn ddeinamig ac yn benderfynol o wneud gwahaniaeth, ac mae'n chwilio am unigolyn o'r un anian a all weithio gyda'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Ystadau i gefnogi ac arwain cyllid y Coleg. Mae’r Coleg ar bwynt adolygu ei weithrediadau er mwyn cyflawni effeithlonrwydd cynaliadwy tra’n sicrhau twf a rhagoriaeth barhaus ac rydym yn chwilio am y person cywir i weithio gyda’n tîm Arwain i gyflawni hyn.
Fel Cyfarwyddwr Cyswllt (Cyllid), byddwch yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o oruchwylio gweithrediadau ariannol y Coleg, gan gyfrannu at ei strategaeth ariannol, cynllunio ariannol a llwyddiant hirdymor.
Am bwy rydyn ni'n chwilio?
• Byddwch yn weithiwr Cyllid proffesiynol (CIPFA/CIMA/FCA/ACA/ACCA) gyda phrofiad o weithredu ar lefel uwch,
• Bydd gennych brofiad eang a helaeth o reolaeth gyllidebol ac ariannol o fewn lleoliad AB
• Bydd gennych brofiad o weithio gydag uwch reolwyr a dylanwadu arnynt
• Bydd gennych ddealltwriaeth dda o'r sector AB presennol, gan gynnwys rheolau ariannu a'r amgylchedd
• Bydd gennych y cryfder a'r ansawdd o arweinyddiaeth a sgiliau personol sydd eu hangen i ddatblygu ac arwain tîm effeithiol a llawn cymhelliant
• Byddwch yn gallu meddwl yn strategol a darparu atebion arloesol i faterion cymhleth, gyda gallu profedig i amgyffred ac ymateb yn gyflym i amgylchedd cymhleth sy'n newid
• Byddwch yn fasnachol graff wrth ddatblygu a chyflawni amcanion y Coleg

Yn gyfnewid, mae’r Coleg yn cynnig llawer o fuddion cyflogaeth gan gynnwys hawl gwyliau hael, cynllun pensiwn a llawer o fuddion a chyfleusterau ar y safle.

Byddwch yn ymuno â choleg sy'n uchelgeisiol, yn bwrpasol, yn ymroddedig ac yn gefnogol.

O fewn cyrraedd hawdd i goridor yr M4, mae ein campysau wedi’u lleoli o fewn tafliad carreg i rai o ardaloedd cefn gwlad harddaf De Cymru. Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth, dyma'r lle i wneud hynny.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) os yn briodol.

Sylwch y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Bydd swyddi darlithio yn gofyn am gymhwyster addysgu (e.e. TAR) neu barodrwydd i ennill un gyda chyfnod penodol o amser. Bydd hyn yn ofynnol o dan eich contract cyflogaeth a chofrestriad CGA.

Yn Coleg Gwent, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn a byddwn yn glynu wrthi ar bob cam o’r broses recriwtio.

Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn wedi’u hymgorffori yn ein hymarferion gwaith o ddydd i ddydd gyda’n dysgwyr, ein cydweithwyr a’n partneriaid.

Rydym yn gwybod mai’r timau mwyaf llwyddiannus yw’r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i’n diwylliant yn Coleg Gwent. Rydym yn dymuno i bob unigolyn deimlo’n hyderus, teimlo’n falch a theimlo ei fod yn gallu bod ei wir hunan yn y gwaith.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliaeth a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy chwalu rhwystrau a chefnogi pob aelod o staff i gyrraedd ei botensial. I sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, croesawn geisiadau, yn benodol, gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl dduon, pobl Asiaidd, a phobl o leiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LGBTQ+, pobl anneuaidd a phobl gydag anableddau. Gyda’n gilydd, rydym yn parhau i greu gweithle sydd, nid yn unig, yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr, ond sydd, hefyd, yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd eraill a phawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol neu bartneriaeth sifil (un rhyw neu ddau ryw), nam neu gyflwr meddygol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd, yn unol â’n Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddïo ar gael.

Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymlynu wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon. Mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance) yn allweddol o ran cefnogi’r gwaith hwn a darparu cymorth i gymheiriaid.

Beth sy’n dod â ni ynghyd?

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned sy’n llawn parch, mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwrandewch ar ein Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn siarad am y rhesymau eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – Dolen yn y ddogfen ynghlwm.

Mae eich lles o bwys

Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym yn dymuno sicrhau y gallwch chi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich potensial llawn. Mae rhaglen o weithgareddau lles drwy gydol y flwyddyn ac mae’r ap Headspace ar gyfer yr holl staff yn sail i hynny. Mae’n cynnwys detholiad amrywiol o fyfyrdodau ar gyfer anghenion dechreuwyr a’r rhai mwy profiadol. Hefyd, mae gennym ni Bartneriaid sy’n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig a mynediad cymorthdaledig at gampfa. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy’n cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol pawb.

Os oes angen cymorth arnoch gyda’r broses ymgeisio gallwch naill ai e-bostio vacancies@coleggwent.ac.uk neu ffonio 01495 333130.

Dyddiad Cau: 07/05/24

Dyddiad Cyfweliad: 14/05/24