MANYLION
 • Lleoliad: Aberystwyth,
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Gwyddorau Cymdeithasol - Ysgol Gyfun Penglais

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Rydym yn ceisio penodi athro Gwyddorau Cymdeithasol rhagorol a all gefnogi datblygiad y pynciau hyn yn yr ysgol i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyflawni canlyniadau rhagorol yn y pynciau hyn.

Bydd yr ymgeisydd cywir yn ffynnu ar yr her o weithio gyda'n staff a'n myfyrwyr i sicrhau bod addysgu a dysgu yn gyson dda a rhagorol; bod profiad dysgu'r myfyrwyr yn seiliedig ar her a meddwl yn greadigol; Bod pob myfyriwr yn cyflawni'n uchel ac yn magu hyder. Byddwch yn ymrwymedig i ddod o hyd i ddulliau cynhwysol o ysbrydoli myfyrwyr ac i wella cyfleoedd bywyd ein holl fyfyrwyr.

Mae hwn yn gyfle delfrydol i ymgeisydd uchelgeisiol chwarae rhan allweddol wrth gynyddu dyheadau a llwyddiant ein myfyrwyr, a thrwy hynny gyfrannu at daith Ysgol Penglais i ddod yn ysgol ardderchog.

Mae gan Ysgol Penglais lawer i'w gynnig:
 • ysgol seiliedig ar ymchwil gyda pherthynas dda rhwng staff a myfyrwyr
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol ei holl staff i ddod yn athrawon ac arweinwyr rhagorol
 • mynediad i dref brifysgol brysur Aberystwyth
 • wedi'i leoli ar arfordir prydferth Ceredigion, ardal o harddwch naturiol

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Helena Clements: 01970 624811 neu: hcl@penglais.org.uk

Pecyn Gwybodaeth

Mae Ysgol Penglais yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Dyddiad cau: 25/04/2024

Cyfweliadau: 30/04/2024

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberystwyth Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy