MANYLION
 • Lleoliad: Llanelli, Sa15 4DN
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Coleg Sir Gar
Swyddog Iechyd a Diogelwch
Application Deadline: 7 April 2024

Department: Ystadau

Employment Type: Parhaol

Location: Campws Graig

Reporting To: Rheolwr Iechyd a Diogelwch

Compensation: £33,850 - £36,094 / blwyddyn
DescriptionPleser o'r mwyaf gan Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yw cyflwyno cyfle cyffrous i Swyddog Iechyd a Diogelwch brwdfrydig ymuno â'n tîm clodfawr sy'n ymroddedig i sicrhau iechyd a diogelwch ein staff a myfyrwyr, ar sail barhaol.

Mae'r rôl yn tanlinellu ein hymrwymiad i gynnal y safonau iechyd a diogelwch uchaf ar draws y coleg. Gan adrodd wrth y Rheolwr Iechyd a Diogelwch, byddwch yn gweithio'n agos gyda staff, myfyrwyr, a budd-ddeiliaid allanol i hyrwyddo diwylliant o ddiogelwch, darparu arweiniad, hyfforddiant, a chefnogaeth i sicrhau cydymffurfiad â gofynion rheoliadol ac arferion gorau.

Fel Swyddog Iechyd a Diogelwch, byddwch yn chwarae rôl ganolog wrth gynorthwyo gyda gweithredu a chynnal protocolau iechyd a diogelwch cadarn ar draws y campysau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i arwain mentrau sy'n anelu at wella protocolau diogelwch, cyfrannu at ymgorffori diwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol, a meithrin ymagwedd ragweithiol tuag at reoli risg.

Ynglŷn â'r RôlFel Swyddog Iechyd a Diogelwch, prif bwrpas y rôl fydd:
 • Datblygu, adolygu, a diweddaru polisïau iechyd a diogelwch, gweithdrefnau, a chanllawiau wedi'u teilwra i anghenion penodol a risgiau sefydliad addysg;
 • Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol, rheoliadau, a safonau;
 • Cefnogi staff trwy ddarparu cyngor ac arweiniad ar holl faterion iechyd a diogelwch;
 • Cydlynu sesiynau hyfforddi iechyd a diogelwch rheolaidd ar gyfer staff yn ogystal â chyflwyno rhai sesiynau hyfforddi;
 • Ymgymryd ag archwiliadau adrannau i sicrhau cydymffurfiad.

Beth fydd ei angen arnochI fod yn llwyddiannus yn y rôl, byddwch chi angen :
 • Gradd, NEBOSH neu Gymhwyster cyfwerth
 • Dealltwriaeth drylwyr o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch, rheoliadau, a chanllawiau sy'n berthnasol i sefydliadau addysgol
 • Hyder i gyflwyno hyfforddiant iechyd a diogelwch perthnasol i staff
 • Cyfathrebwr da â diplomyddiaeth a thact
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i greu amgylchedd dysgu a gweithio saff a diogel lle bydd pawb yn gallu ffynnu. Os ydych yn barod i wynebu'r her werth chweil hon a chael effaith ystyrlon, rydyn ni'n eich annog i wneud cais ar gyfer rôl Swyddog Iechyd a Diogelwch yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Mae'n debygol y bydd y gwaith o lunio rhestr fer yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 8fed Ebrill 2024. Os ydych yn llwyddiannus yn ystod llunio'r rhestr fer, mae'n debygol y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn yr wythnos sy'n dechrau 15fed Ebrill 2024.

I gael mwy o wybodaeth, neu i drefnu sgwrs/cyfarfod anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Tom.braddock@colegsirgar.ac.uk.

Buddion
 • Byddwch yn cael 37 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 50 diwrnod o wyliau y flwyddyn.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein