MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro\/Athrawes x 2 - Ysgol Y Gogarth

Athro\/Athrawes x 2 - Ysgol Y Gogarth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
GWASANAETH ADDYSG

YSGOL Y GOGARTH

Ysgol Ddydd/Breswyl Arbennig ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

(275 ar y gofrestr, ystod oedran 3 i 19)

Ffordd Nant y Gamar, Llandudno, LL30 1YE

Ffôn: 0300 456 9521

Pennaeth: Mrs Lisa Kovacs

Yn eisiau erbyn mis Medi 2024

Athrawes/Athro parhaol x 2 swydd

Cyflog: Cyflog Athrawon ynghyd â lwfans ADY

Mae'r Corff Llywodraethol yn gwahodd ceisiadau gan athrawon dynamig, hyblyg a chreadigol am y swydd uchod.

Mae profiad o weithio gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Oherwydd natur y swydd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun Datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg cyn dechrau'r swydd.

Am mwy o gwybodaeth am dan y swydd cysylltwch ar Ysgol 0300 456 9521

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os nad ydych wedi derbyn ymateb o fewn 3 wythnos i'r dyddiad cau, rhaid i'r ymgeiswyr tybio nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y rhestr fer ac felly ni fyddent yn cael eu hysbysu mewn ysgrifen.

Yn hyrwyddo cyfleodd cyfartal mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Mi fydd unrhyw ymgeisydd gydag anabledd sy'n cyrraedd y meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, yn bendant o gael eu cynnwys am gyfweliad.

This form is also available in English.