MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Botwnnog, Pwllheli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cogydd a Gofal Ysgol Botwnnog

Cogydd a Gofal Ysgol Botwnnog

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

Cogydd a Gofal, Ysgol Botwnnog

I paratoi a gweini'r bwyd, a dyletswyddau cyffredinol y gegin 35 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol

GS4 7-11 £12.59 - £13.46 yr awr (£10.54 - £11.27 wedi ei gyfartalu)

Cyflog wythnosol - £368.90 - £394.45

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus a byddwch yn derbyn e-bost gan 'noreply@employmentcheck.org.uk' i cwblhau ffurflen DBS ar lein.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi fel un o'r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu Saesneg a bydd ceisiadau yn cael ei drin yn gwbl gyfartal.

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch a Margaret R. Hughes ar (01286) 679581

Dyddiad Cau: 08/04/2024

Ffurflenni cais oddi wrth ac i'w dychwelyd i: Gwasanaeth Cefnogol, Cefnogaeth Gorfforaethol, Caernarfon. Rhif Ffôn 01286 679076

Manylion Person
Nodweddion personolHanfodol
Gallu gweithredu fel aelod o dîm (Tîm Ysgol a Thîm Cegin)

Dim hanes o afiechyd sy'n gysylltiedig â bwyd (gweler Holiadur ar Tud D-7 o Lawlyfr y Gegin)
Dymunol
Hunan ysgogol, personoliaeth hapus

Gwybodaeth o fwyd iach a maethlon

Bod yn gymdeithasol a dangos parch tuag at eraill

Ymddangosiad glân a thaclus

Safon dda o lendid personol
Cymwysterau a hyfforddiant perthnasolHanfodol
Cymhwyster Glendid Bwyd Sylfaenol

Cymhwyster diet a maeth neu ymrwymiad i basio cwrs Lefel 2 o fewn 3 mis o'r penodiad
Dymunol
Cymhwyster goruchwylio staff

Cymhwyster coginio

Hyfforddiant mewn sgiliau coginio

Hyfforddiant mewn sgiliau gweini bwyd

Hyfforddiant mewn Iechyd a Diogelwch, e.e. symud a thrin neu gymorth cyntaf

Hyfforddiant mewn sgiliau marchnata

Trwydded gyrru llawn
Profiad perthnasolHanfodol
Profiad o weithio mewn cegin fasnachol neu gegin debyg i gegin ysgol
Dymunol
Profiad o weithio mewn amgylchedd cynhyrchu bwyd

Profiad o gynllunio bwydlen, paratoi ryseitiau ac archebu bwyd

Profiad o gofnodi ac adrodd ar gostau arlwyo

Profiad o weithio yn unol â systemau sicrwydd ansawdd
Sgiliau a gwybodaeth arbenigolHanfodol
Profiad o weithio fel rhan o dîm a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol mewn grŵp.
Dymunol
Meddu ar sgiliau rhyngbersonol da

Sgiliau cyfathrebu da
Anghenion ieithyddolGwrando a Siarad - Mynediad
Gallu ynganu enwau llefydd a phobl yn gywir.
Darllen a Deall - Mynediad
Gallu darllen a deall llythyrau byr, syml, negeseuon ebost, taflenni, ac arwyddion syml drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar faterion cyfarwydd bob dydd er mwyn eu trosglwyddo i berson arall.
Ysgrifennu - Mynediad
Gallu ysgrifennu nodyn syml yn gofyn am neu'n rhoi gwybodaeth am faterion cyfarwydd bob dydd yn y gweithle.

Swydd Ddisgrifiad
Pwrpas y swydd
• Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud.

• Paratoi bwyd, arolygu a gweinyddu mewn cegin yn paratoi a gweini bwyd. Anwytho a hyfforddi staff cegin.
Cyfrifoldeb am adnoddau e.e. staff, cyllid, offer
• Cyllid

• Staff

• Offer
Prif ddyletswyddau
• Darparu bwyd - gan gynnwys cynllunio bwydlen, archebu bwyd, rheoli maint prydau, paratoi bwydydd a choginio.

• Cydymffurfio o ddydd i ddydd a gofynion Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd sy'n effeithio ar staff, a phobl eraill a all fod yn defnyddio neu ymweld â'r safle.

• Sicrhau fod holl staff Arlwyo yn dilyn arferion gwaith da ac y cedwi'r at ofynion unrhyw Ddarpariaeth Statudol a pholisiau Cyngor Gwynedd.

• Trefnu ag arolygu'r gwasanaeth bwyd, yn cynnwys gweini'r bwyd.

• Arolygu staff y gegin. Pennu dyletswyddau, trefniadau gwaith a hyfforddiant.

• Sicrhau fod pob aelod o staff y gegin wedi derbyn hyfforddiant anwytho, Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd cyn cychwyn gwaith.

• Arolygu a rheoli glanweithdra, iechyd a diogelwch.

• Diogelwch y gegin a'i chyffiniau drwy gloi ac agor y gegin.

• Sicrhau bod offer yn cael ei gynnal a'i gadw.

• Dyletswyddau clercyddol (e.e. archebu cyflenwadau, cadw cyfrif stoc bwyd, llenwi ffurflenni adrodd misol, sicrhau fod y llyfr cofnodion y gegin wedi ei gwblhau bob dydd).

• Unrhyw ddyletswydd arall yn ôl cais rhesymol.

• Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad

• Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â'r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.

• Gweithredu o fewn polisïau'r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.

• Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data

• Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â'r Cynllun Rheoli Carbon ac annog eraill i weithredu'n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy'n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.

• Cyfrifoldeb i adrodd am bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin
Amgylchiadau arbennig
• Bydd amgylchiadau yn codi yn gofyn am baratoi lluniaeth tu allan i oriau gwaith e.e. cyfarfod athrawon, hyfforddiant mewn swydd.

• Bydd disgwyliad cyd weithio gyda threfniadau argyfwng Cyngor Gwynedd i fwydo pobl mewn argyfwng ac i symud i gegin arall i helpu allan mewn argyfwng.

• I symud i geginau eraill lle mae angen cymorth.

  • Ceisio ar lein - Sut?
  • Rhestr Swyddi