MANYLION
  • Lleoliad: Conwy,
  • Testun:
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Cefnogi Presenoldeb

Cymhorthydd Cefnogi Presenoldeb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Lleoliad gwaith: Y sgol Dyffryn Conwy, Ysgol Creuddyn

Gweithio yn y Gwasanaethau Addysg, i ymuno â thîm newydd cyffrous o gymorth sy'n ymateb i anghenion dysgwyr ysgolion Uwchradd Conwy sy'n dychwelyd i fywyd ysgol ar ôl y pandemig.

Bydd Cynorthwywyr Cymorth Presenoldeb yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i ddysgwyr a'u rhieni/gofalwyr i'w galluogi i fynychu'r ysgol yn fwy rheolaidd ac i ymgysylltu'n llwyddiannus â bywyd ysgol a chwricwlwm yr ysgol.

Bydd y Cynorthwyydd Cymorth Presenoldeb yn darparu cyngor a chymorth wrth fynd i'r afael â materion personol, cymdeithasol/emosiynol a materion sy'n ymwneud â'r ysgol, gan weithio ar sgiliau datrys problemau a gwella cadernid.
Cefnogi rhieni/gofalwyr i gael mewnwelediad, sgiliau a strategaethau i ymateb yn ddefnyddiol i faterion eu plentyn o ran presenoldeb yn yr ysgol.

Hwyluso sesiynau unigol a sesiynau grŵp i gefnogi dysgwyr i ail-ymgysylltu ag ysgolion, yn enwedig o ran lles a chynhwysiant cymdeithasol.

Os ydych yn rhannu'r gwerthoedd hyn rydym am glywed gennych!
* Helpu teuluoedd i gydnabod pwysigrwydd presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol
* Adeiladu perthynas yn seiliedig ar ymddiriedaeth, a diddordeb gwirioneddol mewn pobl eraill
* Helpu pobl eraill i deimlo eu bod wedi'u grymuso a bod ganddynt reolaeth dros wneud penderfyniadau
* Helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau
* Rydych yn dda wrth ysgogi pobl eraill
* Rydych yn barchus tuag at bobl eraill
* Mae gennych synnwyr digrifwch gwych
* Nid ydych yn mynd i banig ac rydych yn bwyllog mewn sefyllfaoedd anodd
Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan
y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Manylion y rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol: Ffion Hughes - Swyddog Lles Addysg (ffion.hughes@conwy.gov.uk / 01492 575032)

Gofynion y Gymraeg: Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i'w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na'r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na'i gilydd.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

This form is also available in English.