MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Rhiw Bechan)

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Rhiw Bechan)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Rhiw Bechan)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Cynorthwyydd Dysgu Llawn Amser

Yn eisiau: ar gyfer Ebrill 22 ain 2024

(dyddiad cychwyn agored i drafodaeth)

Mae'r ysgol yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu brwdfrydig, cynnes ac ymroddedig i weithio yn ein hysgol gynhwysol a chyfeillgar am 27.5 awr yr wythnos - Dydd Llun i Ddydd Gwener. Bydd y swydd yn dechrau ddydd Llun 22ain Ebrill 2024 ond gellir trafod y dyddiad cychwyn yn dibynnu ar amgylchiadau personol.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio 1:1 gyda phlant unigol, gweithio gyda grwpiau bach a chefnogi'r athro dosbarth yn gyffredinol. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu da, gydag awydd i ddysgu a chymhwyso sgiliau newydd. Dylent fod yn hyblyg, drugarog ac yn amyneddgar.

MAE SIARADWR CYMRAEG RHUGL YN HANFODOL ar gyfer y swydd hon.

Byddai profiad o weithio gyda phlant ag ASD ac anghenion ymddygiadol eraill yn fanteisiol.

Mae disgrifiad swydd lawn ynghlwm.

Mae'r swydd yma yn cael ei hysbysebu ar Swyddi Gwag - Cyngor Sir Powys a gellir gwneud cais ar-lein neu drwy ffurflen gais o'r ysgol.

Dyddiad cau : Ebrill 7fed 2024 am 9 o'r gloch yr hwyr

Dewis rhestr fer: Ebrill 8fed 2024

Cyfweliadau: Ebrill 16eg 2024

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu â'r ysgol i drefnu ymweliad.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.