MANYLION
 • Lleoliad: Llandysul,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £90,000.00 - £95,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 09 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Pennaeth - Ysgol Bro Teifi

Pennaeth - Ysgol Bro Teifi

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl

Dymuna Corff Llywodraethol Ysgol Bro Teifi benodi Pennaeth ymroddedig sy'n meddu ar y weledigaeth a'r gallu i arwain, ysbrydoli a chymell holl gymuned yr ysgol.

Mae Ysgol Bro Teifi ar flaen y gad o ran arloesi a chyffro addysgol. Rydym yn gwahodd ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy'n angerddol ac ysbrydoledig, i adeiladu ar ein sylfaen gref a llywio'r ysgol yn hyderus i'w cham nesaf, gan hyrwyddo nid yn unig rhagoriaeth academaidd ond hefyd datblygiad personol, moesol ac ysbrydol ymhlith ein dysgwyr.

Sefydlwyd Ysgol Bro Teifi, yr ysgol dysgu gydol oes cyfrwng Cymraeg arloesol yng Nghymru, yn dilyn buddsoddiad o £29.5m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf i'n holl ddisgyblion ac yn ei hystyried yn fraint i fod yn arloeswyr addysgol ym Mro Teifi. Yma, rydym yn darparu taith addysgol ddi-dor i'n disgyblion o dan yr un to, gyda'n gweithredoedd yn cael eu dylanwadu'n ddwfn gan ein harwyddair, gan sicrhau bod gwaith caled ac ymroddiad wrth galon llwyddiant ein cymuned.

Mae ein hymagwedd addysgol wedi'u gwreiddio'n gadarn yn yr egwyddorion sylfaenol canlynol:
 • Sicrhau safonau dysgu ac addysgu rhagorol i ddatgloi potensial llawn pob disgybl a'u paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.
 • Cefnogi pob disgybl i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol cryf i gael mynediad i'r cwricwlwm cyfan.
 • Creu amgylchedd addysgol lle mae staff a disgyblion yn awyddus i arloesi, gan ystyried heriau fel cyfleoedd ar gyfer dysgu a thwf.
 • Meithrin ymdeimlad o falchder ac ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg, ei diwylliant, ei thraddodiadau, a'i threftadaeth, gan osod y sylfaen ar gyfer ehangu gorwelion a deall perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd.
 • Adeiladu partneriaeth lwyddiannus rhwng yr ysgol, rhieni, a chymuned ehangach Bro Teifi i gyfoethogi dysgu disgyblion.
Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch gwledig eang, gyda disgyblion yn dod o bentrefi amaethyddol a threfi marchnad Dyffryn Teifi. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd megis Llandysul, Aberbanc, Coedybryn, a Phontsian ar gyfer ein disgyblion oed cynradd, ac mae'n ymestyn i ardaloedd de orllewin Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer ein disgyblion oed uwchradd.

Mae gan yr ysgol 362 o ddisgyblion cynradd a 512 o ddisgyblion uwchradd, gyda 10% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim.

Rydym yn chwilio am Bennaeth sydd wedi ymrwymo'n ddwfn i'r gwerthoedd a'r egwyddorion hyn, ac sy'n frwd dros arwain ein hysgol drwy'r datblygiadau sydd i ddod. Mae arnom angen arweinydd a all barhau i wella ein hetifeddiaeth, ysbrydoli ein cymuned, ac arwain ein hysgol gyda gweledigaeth, uniondeb, a'r gwydnwch a ymgorfforir gan ein harwyddair "oni heuir, ni fedir."

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad â'r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, drwy e-bost: angela.jones3@ceredigion.gov.uk

Mae Ceredigion yn cynnig ansawdd bywyd uchel a'r cyfle i fyw yn un o siroedd mwyaf prydferth Cymru. I ddarganfod mwy am Geredigion, ewch i Darganfod Cymru.

Pecyn Gwybodaeth

Gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar 19 Ebrill ar gyfer y cyfweliadau.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Llandysul Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol.
Darllen mwy