MANYLION
 • Lleoliad: Aberaeron,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Arbenigol - Ysgol Gyfun Aberaeron

Athro/Athrawes Arbenigol - Ysgol Gyfun Aberaeron

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Rydym yn chwilio am athro/ athrawes sydd â rhagoriaeth brofedig mewn addysg, a'r gallu i ysbrydoli a chreu perthynas ystyrlon â disgyblion sydd ag anawsterau cyfathrebu a chymdeithasu i ymuno â'r Ganolfan Cyfathrebu a Chymdeithasu, Canolfan y Môr, yng Ngheredigion. Bydd y cyfleuster yn darparu ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3 i 5 sydd ag anawsterau wrth gyfathrebu'n gymdeithasol ag eraill ac sydd ag anawsterau ymddygiadol yn sgil yr anawsterau hyn. Bydd mwyafrif y disgyblion gydag awtistiaeth ag anawsterau dysgu cymhleth.

Mae gofyn bod yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar draws amryw o bynciau gwahanol, a bydd yn gallu cynllunio a darparu cwricwlwm gwahaniaethol/ sydd wedi'i addasu yn ôl anghenion unigol y disgyblion er mwyn galluogi'r disgyblion i gyrraedd eu potensial addysgiadol. Mae gofyn i'r athro/awes hyrwyddo mynediad y disgyblion i wersi prif ffrwd pryd bynnag y bo hyn yn briodol.

Bydd yr athro/awes yn gweithio'n hyblyg i gwrdd ag anghenion disgyblion yng Ngheredigion. Disgwylir felly i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar draws y Cyfnodau Allweddol o fewn y ganolfan ac o fewn darpariaethau eraill a drefnir ar gyfer disgyblion, megis allgymorth, ac o fewn ysgolion prif ffrwd ar gais yr awdurdod ac yn dilyn trafodaethau gyda'r pennaeth ysgol.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am drafodaeth anffurfiol, mae croeso ichi gysylltu ag Angharad Behnan (Prif Seicolegydd Addysg) ar 01545 570881

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberaeron Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy