MANYLION
  • Lleoliad: Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HD
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £27,334 - £29,269
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Gweinyddwr Ysgol, Ysgol Gynradd Dewstow

Gweinyddwr Ysgol, Ysgol Gynradd Dewstow

Cyngor Sir Fynwy
Mae Ysgol Dewstow am gyflogi Gweinyddwr Ysgol hwyliog, trefnus, profiadol ac ymroddedig i ymuno â'n tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn Swyddfa'r Ysgol yn cefnogi holl aelodau Cymuned yr Ysgol ac yn sicrhau bod yr ysgol yn rhedeg yn llyfn. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos y gallu i weithio'n gynhaliol ac effeithiol mewn tîm, yn ogystal â gweithio’n arloesol ac yn annibynnol. Bydd angen gwybodaeth dda ar ymgeiswyr am redeg Swyddfa Ysgol ac amrywiaeth o systemau TG sy'n canolbwyntio ar brosesau gweinyddol, ariannol a threfniadol ar ymgeiswyr.

Ein Pwrpas:-
Creu amgylchedd hapus, cynhwysol, ysgogol, lle mae pob plentyn yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u hysbrydoli i ddatblygu cariad dwys at ddysgu, gan eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial.

Pwrpas y Rôl hon:-
• O dan gyfarwyddyd/arweiniad uwch staff, byddwch yn gyfrifol am ymgymryd â phrosesau gweinyddol/ariannol, sefydliadol o fewn yr ysgol.
• Cynorthwyo gyda'r gwaith o gynllunio a datblygu Gwasanaethau Cymorth.

Disgwyliadau a Chanlyniadau'r Rôl hon:-

Sefydliadol

• Byddwch yn bwynt cyswllt Cyntaf i'r Ysgol naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy e-bost.
• Delio'n sensitif â materion a godwyd yn Swyddfa'r Ysgol gan ymwelwyr ac ati.
• Cysylltu gyda rhieni ac asiantaethau allanol er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn rhedeg yn llyfn
• Cysylltu gyda rhieni ac asiantaethau allanol er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn rhedeg yn llyfn
• Cyfrannu at gynllunio, datblygu a threfnu systemau/gweithdrefnau/polisïau'r Gwasanaeth Cymorth.
• Cysylltu â staff swyddfa eraill i drefnu teithiau/digwyddiadau Ysgol, ac ati.

Gweinyddol
• Rheoli systemau â llaw a chyfrifiadurol o ran cofnodi/gwybodaeth/archebu a chyfrifo.
• Dadansoddi a gwerthuso data/gwybodaeth a chynhyrchu adroddiadau/gwybodaeth/data fel sy'n ofynnol.
• Ymgymryd â theipio a phrosesu geiriau a thasgau TG cymhleth.
• Darparu cefnogaeth bersonol (gweinyddol a sefydliadol) i'r Corff Llywodraethu.
• Ymgymryd â gweinyddu gweithdrefnau cymhleth.
• Cwblhau a chyflwyno ffurflenni a dychwelebau cymhleth ac ati, gan gynnwys y rhai i asiantaethau allanol, e.e. Llywodraeth Cymru.
• Rheoli'r gweithdrefnau ar gyfer hysbysu'r corff perthnasol o newidiadau staffio/cyflogres, er mwyn eu gweithredu.

Adnoddau
• Gweithredu offer perthnasol / pecynnau TGCh cymhleth fel SIMS, Agresso, Parent Pay, dolen Adnoddau Staff, ac ati
• Monitro a rheoli stoc o fewn cyllideb gytunedig, catalogio adnoddau ac ymgymryd ag archwiliadau yn ôl yr angen.
• Goruchwylio gwerthiannau eraill o fewn yr Ysgol.
• Rhoi cyngor ac arweiniad i staff, disgyblion ac eraill.
• Ymgymryd ag ymchwil a dod o hyd i wybodaeth er mwyn llywio penderfyniadau.
• Cynorthwyo gyda chaffael a nawdd.
• Cynorthwyo gyda marchnata a hyrwyddo'r Ysgol.
• Rheoli gweinyddiaeth y cyfleusterau, gan gynnwys defnydd adeiladau'r Ysgol.
• Ymgymryd â gweinyddiaeth ariannol gymhleth gan gynnwys gweithdrefnau AD a chyflogres.

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:-
• Cydymffurfio a chynorthwyo â pholisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a gwarchodaeth, cyfrinachedd a diogelu data, ac yn cofnodi pob pryder i berson priodol.
• Bod yn ymwybodol ac yn cefnogi gwahaniaeth a sicrhau cyfleoedd cyfartal i bawb.
• Cyfrannu at ethos/gwaith/nodau cyffredinol yr ysgol.
• Sefydlu perthynas adeiladol a chyfathrebu gydag asiantaethau/gweithwyr proffesiynol eraill.
• Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd.
• Cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithgareddau dysgu eraill a datblygu perfformiad yn ôl yr angen.
• Adnabod cryfderau a meysydd arbenigedd eich hun a defnyddio'r rhain i gynghori a chefnogi eraill.
• Cydymffurfio â chanllawiau a pholisïau'r Awdurdod Lleol.

Mae pob gweithiwr yn gyfrifol am gynnal eu hunain mewn modd sy'n cydymffurfio â Pholisi Cyfle Cyfartal Sir Fynwy yn eu maes cyfrifoldeb eu hunain ac yn eu hymddygiad cyffredinol.

Dyma beth y gallwn ei rhoi i chi:-
• Cyfle i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg.
• Y cyfle i ddod yn rhan o dîm hynod frwdfrydig ac ymroddedig.
• Cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol.