MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Glanhawr

Glanhawr

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI

Lôn Rhosnesni

Wrecsam LL13 9ET

Pennaeth: Mr A Brant BSc (Anrh) CPCP

Ffon: 01978 340840

15 awr yr wythnos: 3.30 pm - 6.30pm

Dydd Llun - Dydd Gwener (41 wythnos y flwyddyn)

G02 £11.59 yr awr

AMSER TYMOR YN UNIG GYDA 2 WYTHNOS O WAITH GWYLIAU

Parhaol

Rydym yn awyddus i benodi gweithredwyr glanhau effeithlon ac effeithiol i weithio yn ein Tîm Safle sefydledig yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o 12 aelod o staff cymorth safle a bydd yn gyfrifol am lanhau ardal ddynodedig o'r ysgol a allai gynnwys; ystafelloedd newid, cyfleusterau chwaraeon, coridorau, ardaloedd cyffredin (gan gynnwys grisiau), toiledau, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd dosbarth arbenigol a mannau awyr agored a bydd yn darparu swyddogaeth lanhau o safon uchel, a chefnogaeth i Oruchwyliwr y Safle. Yn ddelfrydol, bydd gennych wybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn y gweithle neu barodrwydd i ddysgu o hyfforddiant ar y safle.

Rydym yn chwilio am unigolion cymhellol sy'n gweithio'n dda fel rhan o dîm ac sydd â'r gallu i weithio ar eu pen eu hunain, ar eu liwt eu hunain. Nid yw profiad mewn swydd lanhau yn hanfodol.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Rheolwr Busnes gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

Suzanne.blackshaw@rhosnesni-high.wrexham.sch.uk

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.