MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth (Ysgol y Gelli Gandryll)

Dirprwy Bennaeth (Ysgol y Gelli Gandryll)

Cyngor Sir Powys
Dirprwy Bennaeth (Ysgol y Gelli Gandryll)
Swydd-ddisgrifiad
Ar gyfer mis Medi 2024 (dechrau tymor yr Hydref), yn amodol ar gwblhau gwiriadau cyn cyflogi a diogelu.

Byddai ddymunol pe byddai gennych Sgiliau Iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae'r corff llywodraethu'n ceisio penodi gweithiwr proffesiynol ysgogol, profiadol, brwdfrydig a rhagorol i weithio ochr yn ochr â'r Pennaeth drwy gymryd rôl arweiniol wrth reoli a datblygu ein hysgol. Mae'r ysgol yn yng nghanol tref farchnad y Gelli Gandryll, ar ffiniau Powys a Sir Henffordd.

Rhaid i'n Dirprwy Bennaeth newydd rannu ein hymrwymiad i ddisgwyliadau uchel a chynorthwyo'r pennaeth i arwain ein tîm deinamig i yrru ein hysgol yn ei blaen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
 • yn dangos ac yn hyrwyddo gwerthoedd a thueddiadau'r Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yng Nghymru.
 • Arwain ar ADY yn yr Ysgol drwy fod yn CADY
 • yn ymarferydd ystafell ddosbarth rhagorol gyda disgwyliadau uchel o ddysgu ac ymddygiad a bydd ganddo/ganddi angerdd i sicrhau bod pob plentyn yn llwyddo.
 • yn arweinydd arloesol, sy'n gallu ymgysylltu â diwygio'r cwricwlwm i gynllunio cwricwlwm i ddiwallu anghenion pob dysgwr.
 • yn meddu ar hanes profedig o arwain mentrau i godi cyrhaeddiad.
 • yn mynd ati i hyrwyddo lles, lles a diogelu pob plentyn
 • yn dangos ymrwymiad personol i ddysgwyr gydol oes a datblygiad proffesiynol.
 • yn dangos arbenigedd mewn defnyddio ac arwain TGCh ar draws y cwricwlwm.
 • yn cydweithio â thîm ymroddedig o staff a llywodraethwyr, rhieni a chyda'r gymuned ehangach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun datgeliad manylach gan Gyngor Sir Powys gan y DBS a bydd angen dau eirda arno cyn y gallant ymgymryd â'r swydd.