MANYLION
  • Lleoliad: Chepstow, Monmouthshire, NP16 6RN
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £42,466
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Cam 1/2/3 Dilyniant Llawn Amser

Athro/Athrawes Cam 1/2/3 Dilyniant Llawn Amser

Cyngor Sir Fynwy
Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Drenewydd Gelli-farch yn dymuno penodi ymarferydd rhagorol. Rydym yn ysgol hapus, gyda 200 o ddisgyblion ar y gofrestr a thîm ymroddedig o staff addysgu a chymorth. Rydym yn gyffrous am ddyfodol addysg yn y Drenewydd Gelli-farch. Rydym yn awyddus i benodi athro/athrawes a fydd yn ein helpu i barhau i adeiladu ar lwyddiannau'r ysgol; a fydd yn gweithio fel rhan ragweithiol a chynhyrchiol o'n tîm i gyflawni a chynnal safonau uchel; a phwy fydd yn ysbrydoli, ysgogi, meithrin a chefnogi ein disgyblion, a'n gilydd. Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â'n hysgol ar gam cyffrous yn ein taith wella. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn allweddol i wireddu cenhadaeth yr ysgol o 'ddysgu gyda'n gilydd, cyflawni gydol oes' i'n holl blant.

Mae Ysgol Gynradd Drenewydd Gelli-farch wedi ymrwymo i gefnogi staff i wireddu eu potensial llawn; mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i weithio ar y cyd yn ein hysgol a gydag ysgolion eraill ac i fod yn rhan o daith gyffrous wrth i'r ysgol ddatblygu ymhellach.

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag angerdd dros wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant yn ein cymuned. Gallech chi fod yr un iawn i ni, os ydych:

- yn ymarferydd gofalgar, myfyriol a rhagorol sy'n rhoi lles pob plentyn wrth galon eich ymarfer
- ag angerdd am addysgu a dysgu, a dyheadau uchel ar gyfer pob disgybl
- â disgwyliadau uchel i bob disgybl wneud cynnydd
- yn dylunio, cynllunio a darparu addysgu a dysgu dilys i'ch disgyblion
- yn frwdfrydig am eich datblygiad proffesiynol eich hun ac eraill
- â lefel uchel o sgiliau trefnu, gan gynnwys y gallu a'r ymrwymiad i weithio fel rhan o'n tîm
- yn gweithio'n rhagweithiol gydag oedolion yn yr amgylchedd, gan sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o'r cyfleoedd i alluogi dysgu i ddigwydd
- yn gallu ymrwymo i fywyd ehangach yr Ysgol a chyfrannu ato
¬
Gallwn gynnig:
- disgyblion hapus, cyffrous ac atyniadol sy'n mwynhau dod i'r ysgol i ddysgu
- UDA deinamig a blaengar sy'n cefnogi lles pawb
- tîm cefnogol, croesawgar ac ymroddedig
- Corff Llywodraethu cefnogol sydd wedi ymrwymo i'ch datblygiad proffesiynol
- cyfleoedd i ddatblygu a llunio'r cwricwlwm drwy'r ysgol
- cyfleoedd i arwain meysydd o'r cwricwlwm ledled yr ysgol
- tiroedd eithriadol