MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham, Wrexham, LL13 7YT
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Cyflog: £57.00 - £69.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr, 2022 10:47 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Dysgu Siaradwr Cymraeg, Sir y Fflint

Cynorthwyydd Dysgu Siaradwr Cymraeg, Sir y Fflint

New Directions Education
Mae New Directions Education yn awyddus i recriwtio Cynorthwywyr Addysgu sy’n Siarad Cymraeg (CA) i weithio mewn ysgolion ledled ardal Sir y Fflint ar sail cyflenwi.
Fel un o’r cyflenwyr a ffafrir ar gyfer staff addysgol yn ardal Sir y Fflint, byddem yn gallu darparu amrywiaeth eang o leoliadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn:
• Bod yn frwdfrydig ac yn hyderus wrth gefnogi datblygiad addysgol a chymdeithasol plant.
• Gynorthwyo'r athro dosbarth gyda pharatoadau a gweithgareddau.
• Bod ag angerdd mewn hybu'r Gymraeg.
Rydym yn chwilio am unigolion sy’n hyblyg yn eu horiau gwaith ac yn hyderus wrth gynorthwyo athrawon dosbarth gyda pharatoadau a gweithgareddau i sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu.
Er y byddai cymhwyster o fewn y maes addysg yn fuddiol, nid yw'n hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiad blaenorol o weithio gyda phlant mewn unrhyw amgylchedd.


JOB REQUIREMENTS
Mae nifer fawr o'n swyddi o fewn y sector ADY. Rydym yn llenwi llawer o swyddi gwag mewn ysgolion ag ymgeiswyr sydd â'r profiad a'r cymwysterau cywir.
I weithio mewn rôl Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) byddwch angen:
• Yn ddelfrydol, profiad o weithio mewn amgylchedd ADY neu o gefndir gofal
• Hanes rhagorol
• Hyblygrwydd a'r gallu i addasu i weithio yn y tymor byr a'r tymor hir.
• Rydym bob amser yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad arbennig o weithio gyda phlant sydd wedi'u dosbarthu fel rhai sydd â:
• Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD)
• Dyslecsia
• Dyspracsia
• Nam Aml-Synhwyraidd (MSI)
• Anawsterau Dysgu Cymedrol (MLD)
• Anawsterau Dysgu Dwys a Chymedrol (PMLD)
• Anawsterau Ymddygiad Emosiynol (EBD)
• Anawsterau Dysgu Difrifol
• Anableddau Corfforol (PD).