MANYLION
  • Lleoliad: Magor, Monmouthshire, NP26 3EG
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £67,794 - £78,547
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Pennaeth

Pennaeth

Cyngor Sir Fynwy
Yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Magwyr, credwn mewn creu sylfeini cryf a datblygu meddyliau chwilfrydig, er mwyn i’n plant ddod yn ddysgwyr gydol oes. Mae ein hysgol wedi gwasanaethu ei chymuned ers dros ganrif a thros amser, wrth i ni addasu i newidiadau yn y cwricwlwm ac arloesi mewn dysgu, rydym yn cynnal ein gwerth traddodiadol o anelu at wneud y gorau dros ein plant drwy amgylchedd sy’n meithrin ac yn cynnwys.

Oherwydd ymddeoliad ein Pennaeth llwyddiannus, mae’r corff llywodraethu yn awyddus i recriwtio arweinydd rhagorol sy’n ysbrydoli i fynd â’n ysgol ymlaen ar ei thaith i ragoriaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau gan benaethiaid presennol ac uwch arweinwyr profiadol sy’n ceisio cael eu penodi’n bennaeth am y tro cyntaf, a all ddod â’r sgiliau, yr egni a’r brwdfrydedd angenrheidiol i arwain ein hysgol.

Mae ein staff yn chwilio am arweinydd sydd:
• Yn gallu cyfathrebu’n ardderchog gyda staff, plant a theuluoedd;
• Yn weladwy o amgylch yr ysgol, yn groesawgar ac yn cymryd diddordeb mewn plant a staff;
• Yn arweinydd brwdfrydig, ysbrydoledig a phrofiadol sydd â gweledigaeth bendant ar gyfer ein hysgol;
• Yn deall llwyth gwaith staff ac sy’n gyson, yn deg ac yn ddibynadwy wrth ymdrin â lles staff;
• Yn meddu ar safonau uchel o ran ymddygiad ac yn cymryd rhan weithredol mewn datrys problemau mewn modd digyffro a phendant.

Hoffai ein plant gael pennaeth sydd bob amser yn bresennol, yn galonogol, yn gadarnhaol, yn barchus ac yn llawn hwyl!

Gallwn gynnig y canlynol i'r ymgeisydd llwyddiannus:
• Plant bendigedig sydd yn awyddus i ddysgu a chwarae rhan weithredol yn natblygiad yr ysgol.
• Staff hynod broffesiynol, profiadol sy'n frwdfrydig, yn arloesol ac sy’n ymroi i gefnogi pob plentyn i gyflawni eu gorau.
• Rhieni cefnogol, CRhA gweithgar a pharod a phentref sydd â gwir ymdeimlad o gymuned a theulu wrth ei galon.
• Amgylchedd dysgu sy’n annog ac yn gofalu, gyda mannau dysgu datblygedig dan do ac yn yr awyr agored.
• Ethos Cristnogol sydd wedi gwreiddio’n ddwfn, gyda phartneriaethau gwaith rhagorol gyda’r gymuned ehangach, Ardal Weinidogaeth yr Netherwent a’r Esgobaeth.
• Partneriaethau gweithio cryf o fewn ein clwstwr a thu hwnt, gan weithredu fel Ysgol Bartner GCA