MANYLION
  • Lleoliad: Nantgarw Campus,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Ystadau a Chyfleusterau

Swyddog Ystadau a Chyfleusterau

Coleg Y Cymoedd
Swyddog Ystadau a Chyfleusterau
Swydd ddisgrifiad
Am y rôl:  

Mae’r swydd yn cynnwys cadw allweddi, sy’n rhan bwysig o’r swydd, er mwyn sicrhau diogelwch adeiladau ac offer y Coleg. Bydd gofyn ymateb tu allan i oriau i’r larwm tân a thresmaswyr hefyd.
Cysylltu â chontractwyr i sicrhau ein bod yn cwrdd â gofynion deddfwriaethol a chyfleu unrhyw broblemau i’w rheolwr llinell os na allan nhw eu datrys. Gwneud mân waith cynnal a chadw o fewn eu set sgiliau.

GwybodaethBellach:  

 

Maeangeni staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.  

 

Ymgymrydagunrhyw ddyletswyddaurhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.  

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.  

 

Canllawiau Cais:  

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.  

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law  

 

Cyswllt:  

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â people@cymoedd.ac. uk