MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

Esgobaeth Wrecsam
mewn perthynas â
Gwasanaethau Addysg Gwynedd
YSGOL GYNRADD GATHOLIG EIN HARGLWYDDES
Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd LL57 2UT
Rhif Ffôn: 01248 352463
Pennaeth: Mrs Aimee Jones
Nifer ar y Gofrestr: 165

"Tyfu a Dysgu Ynghyd â Iesu fel ein goleuni."

Angen ar gyfer mis Medi 2024
DIRPRWY BENNAETH
Cyflog: L2-L6 (£49,213 - £54,316) (cyflog cychwynnol yn ddibynnol ar brofiad)

Mae'r Llywodraethwyr yn croesawu ceisiadau i'r swydd Dirprwy Bennaeth, yn dilyn dyrchafiad Aimee Jones i'r swydd Pennaeth. Dyma gyfle eithriadol i gynorthwyo i arwain ysgol gynradd Gatholig y mae gan bawb feddwl mawr ohoni, sydd wedi'i lleoli yn ninas prifysgol, amlddiwylliannol Bangor, ac sy'n ymgyrraedd i barhau ei thaith o dda i ragorol. Rydym yn disgwyl adeilad ysgol cyffrous, pwrpasol a newydd.

Rydym yn chwilio am arweinydd fydd yn:
† Aelod gweithredol o'r ffydd Gatholig gyda dealltwriaeth gadarn o natur unigryw addysg Gatholig.
† Gallu arddangos sgiliau arwain, gweledigaeth ac angerdd i ymateb yn bositif i newidiadau cyfredol a'r rhai sy'n codi mewn addysg gynradd.
† Athro/athrawes r(h)agorol, sy'n rhannu rhagoriaeth ac arbenigedd yn natblygiad ein staff.
† Cyfathrebwr naturiol, sy'n gallu adeiladu ar ein partneriaethau sydd wedi'u datblygu'n dda gyda'n plant, staff, llywodraethwyr, rhieni, plwyfi a'r gymuned ehangach.
† Ymrwymedig i ddatblygiad yr iaith Gymraeg a'r diwylliant yn ein hysgol.

Yn gyfnewid, gallwn gynnig:
† Ysgol gynnes, groesawgar a chynhwysol, gyda disgyblion sy'n ymddwyn yn dda, sy'n hyderus a chanddynt agwedd arbennig tuag at ddysgu.
† Staff a llywodraethwyr ymroddedig, sy'n gweithio'n galed ac yn frwdfrydig, sy'n ymrwymedig i sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial unigol.
† Cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol.
† Partneriaeth gref gyda'n rhieni, ein plwyfi a'r gymuned ehangach.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r ysgol. Mae ymweliadau i'r ysgol yn cael eu croesawu drwy drefniant gyda'r Pennaeth.

anna.roberts@einharglwyddes.ysgoliongwynedd.cymru

Mae Ysgol ein Harglwyddes wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff a'r gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Felly, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddarostyngedig i ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd cymwysterau a geirda yn cael eu gwirio.

Mae ffurflenni cais y Gwasanaeth Addysg Gatholig ar gael yn uniongyrchol o'r ysgol. Dylai ceisiadau gael eu dychwelyd i Gadeirydd y Llywodraethwyr d/o yr ysgol. Ni fydd CV heb ffurflen gais yn cael ei derbyn.

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Llun, 26 Chwefror 2024
Dyddiadau Rhestr Fer a Chyfweliadau i'w cadarnhau

Manylion Person

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r ysgol.

Swydd Ddisgrifiad

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r ysgol.