MANYLION
  • Lleoliad: Swansea,
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Athro Gwyddoniaeth

Cyngor Abertawe
Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â'r ffocws ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, digidol a meddwl dwfn disgyblion, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i ysgogi, i ysbrydoli ac i arfogi ein disgyblion â'r medrau hanfodol ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Byddwn yn barod i gynnig cydnabyddiaeth recriwtio a chadw i ymgeisydd sydd â'r profiad a'r medrau perthnasol i arwain prosiectau gwella ar lefel ysgol gyfan. Cysylltwch am sgwrs bellach i drafod.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau'r ysgol yn ogystal â sicrhau'r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:
  • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar.
  • y cyfle i weithio o fewn Adran Wyddoniaeth, sydd yn ymrwymedig i ddatblygu creadigrwydd addysgu a chydweithio'n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
  • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol, proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
  • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn yr Adran a'r ysgol.

Dylid cyflwyno ffurflen a llythyr cais (heb fod yn fwy na 2 dudalen o hyd) i rheolwraig busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. Am unrhyw fanylion pellach ynglŷn â'r swydd, cysylltwch gyda Mrs Leonard ar: 01792 560605; neu drwy e-bost: LeonardE18@hwbcymru.net

Ffurflen gais - athrawon cynradd, uwchradd, arbennig (Word doc) [120KB]

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 23ain o Chwefror 2024 am 12:00y.h.
Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
Telerau'r swydd: Cytundeb parhaol, llawn amser