MANYLION
  • Lleoliad: Archdeacon John Lewis Church in Wales Primary School,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Gynradd yr Archddiacon

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Gynradd yr Archddiacon
Disgrifiad swydd
6 awr yr wythnos – Yn ystod y tymor

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Archddiacon John Lewis yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Gweinyddol brwdfrydig i ymuno â'n swyddfa brysur.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol a chlercol a fydd yn cynnwys cymryd cofnodion, teipio adroddiadau cyfrinachol amrywiol a dogfennau eraill. Rhaid ichi allu dangos safon uchel a chywir o sgiliau teipio a phrosesu geiriau.

Byddai rhywfaint o wybodaeth am y pecyn SIMS yn fanteisiol ond nid yw'n hanfodol; fodd bynnag, rhaid i ymgeiswyr fod yn hyddysg mewn cyfrifiadura, ac yn meddu ar sgiliau prosesu geiriau a rhifedd gwych.  Mae'r gallu i weithio o fewn terfynau amser tynn yn un o'r gofynion hanfodol ar gyfer y swydd.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn rhifog, yn drefnus, yn meddu ar sgiliau teipio a chyfathrebu gwych ac yn gallu gweithio'n dda mewn tîm gyda dull hyblyg tuag at weithio.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ar gael i weithio ar brynhawn dydd Mawrth bob wythnos.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 28 Chwefror 2024

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 01 Mawrth 2024

Dyddiad y Cyfweliad: 18 Mawrth  2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person