MANYLION
  • Lleoliad: Ystrad Mynach,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweinyddydd Tîm y Dyfodol a Digwyddiadau

Gweinyddydd Tîm y Dyfodol a Digwyddiadau

Coleg Y Cymoedd
Gweinyddydd Tîm y Dyfodol a Digwyddiadau
Swydd ddisgrifiad
Am y rôl:  

Gweinyddydd Tîm y Dyfodol a Digwyddiadau
Fel Gweinyddydd Tîm y Dyfodol a Digwyddiadau, byddwch yn rhan o Dîm y Dyfodol sy’n cefnogi entrepreneuriaeth, cyflogadwyedd, sgiliau a Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau trefnu rhagorol i gydlynu a
chynllunio gweinyddiaeth y tîm.

GwybodaethBellach:  

 

Maeangeni staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.  

 

Ymgymrydagunrhyw ddyletswyddaurhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.  

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.  

 

Canllawiau Cais:  

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.  

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law  

 

Cyswllt:  

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â careers@cymoedd.ac. uk