MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Dosbarth (Ysgol Calon y Dderwen)

Athro/Athrawes Dosbarth (Ysgol Calon y Dderwen)

Cyngor Sir Powys
Athro/Athrawes Dosbarth (Ysgol Calon y Dderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Ysgol Calon y Dderwen yn Ysgol Gynradd Gymunedol newydd Cyfrwng Saesneg sydd wedi'i lleoli yn nhref farchnad hardd y Drenewydd yn y Canolbarth ar lan yr Afon Hafren.

Mae'r Corff Llywodraethol yn dymuno penodi ymarferwr brwdfrydig a rhagorol i ymuno â'n tîm ar y cam cyffrous hwn o daith ein hysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llawn cymhelliant ac yn gallu ffurfio perthnasoedd rhagorol gyda phlant, gan weithio mewn partneriaeth ag Uwch Reolwyr a chydweithwyr. Hefyd, bydd ganddynt safonau uchel o etheg gwaith o ran cymhelliant, ymddangosiad, prydlondeb, safonau proffesiynol a gwaith tîm a gyda synnwyr digrifwch cadarnhaol.

Bydd ein haelod o staff addysgu newydd yn:
 • meddu ar wybodaeth ymarferol ardderchog o'r Cwricwlwm newydd
 • bod yn ymarferydd dosbarth rhagorol sy'n ysbrydoli ac yn annog plant i gyrraedd eu llawn botensial trwy brofiadau dysgu o ansawdd uchel
 • yn meddu ar y brwdfrydedd, yr egni a'r gallu i ysgogi, herio a chefnogi eraill
 • gallu dangos sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio'n effeithiol mewn partneriaeth â staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol
 • meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth ragorol o ddatblygu sgiliau ac addysgeg o oedran cynnar
 • â disgwyliadau uchel o ran cyflawniad ac ymrwymiad i godi safonau
 • yn meddu ar y brwdfrydedd i ddatblygu dwyieithrwydd (Cymraeg fel Ail Iaith) yn ogystal ag egni tuag at yr iaith ac awydd i'w hyrwyddo
 • dangos gallu i gydweithio fel aelod effeithiol o dîm
 • bod yn hyblyg, yn ddyfeisgar ac yn arloesol, yn gallu addasu i'r byd addysg sy'n newid.

Mae croeso mawr i ymgeiswyr gysylltu â'r Pennaeth Mr Carl Hyde yn yr ysgol i drefnu ymweliad.