Inspiro Learning

Inspiro Learning
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • Inspiro Learning
  • N/A
  • Wales
  • Cymru Gyfan
  • SA6 8BR
Amdanom Ni

Yn dilyn pryniant llwyddiannus rhan o fusnes hyfforddiant sifil Babcock oddi wrth Grŵp Rhyngwladol Babcock gan y cwmni buddsoddi o Lundain, Inspirit Capital, rydym yn gyffrous i gyflwyno: Inspiro.

Er gwaethaf yr enw newydd, rydym yn sefyll ar y sylfeini cadarnaf gyda dros 30 mlynedd o brofiad, tîm o 500 a thros 5,000 o brentisiaid mewn dysgu gweithredol.

Gyda hanes sy’n siarad drosto’i hun, rydym yn parhau i gynnig ein harbenigedd i gwsmeriaid o’r radd flaenaf a busnesau bach a chanolig, gan gynnig rhaglenni prentisiaeth a dysgu oedolion. Mewn partneriaeth â rhai o frandiau mwyaf dibynadwy’r DU, mae ein harbenigedd yn rhychwantu ystod eang o ddiwydiannau gan gynnwys Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Moduro, Sgiliau Busnes, Blynyddoedd Cynnar, Lletygarwch, Niwclear, Rheilffyrdd a Manwerthu.

Gan ymfalchïo yn ein gwaith, mae ein tîm arbenigol yn enwog am eu gallu i ddatblygu profiadau dysgu arloesol i ddysgwyr sy’n cynyddu eu sgiliau a’u gallu i ragori yn eu swydd yn ystyrlon. Gan fynd gam ymhellach, nid yn unig yn hyfforddi prentisiaid, ond rydym hefyd yn cefnogi ein cwsmeriaid i'w recriwtio hefyd.

Inspiro yw un o ddarparwyr prentisiaethau mwyaf y DU. Rydyn ni wedi tyfu ein busnes trwy dyfu gweithwyr proffesiynol - gan ddylunio rhaglenni a arweinir gan gyflogwyr sy'n darparu sgiliau a phrofiadau sy'n newid bywydau ac sy'n siapio gyrfa i'w gweithwyr.

Rydym yn gweld dysgu a phrentisiaethau fel buddsoddiadau amhrisiadwy yn natblygiad y gweithlu. Mae ein hanes cyfoethog o ragoriaeth gwasanaeth a modelau darparu prentisiaeth ac oedolion arobryn yn cynnig datrysiadau arloesol ac unigryw sy’n gosod ein cleientiaid a’u gweithwyr wrth galon cynllun ein rhaglen.

Canllawiau Cais
* Credwn fod y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani wedi’i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 ac felly, os cewch eich gwahodd i gyfweliad bydd yn ofynnol ichi ddatgan pob collfarn heb ddarfod a rhybuddion amodol, a phob collfarn sydd wedi darfod a rhybuddion oedolyn (syml neu amodol) nad ydynt wedi'u 'gwarchod' (h.y. nad ydynt wedi'u hidlo allan) fel y'u diffinnir yng Ngorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (fel y'i diwygiwyd yn 2020); a

*Gall y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani gynnwys cymryd rhan mewn gweithgaredd rheoledig gyda phlant a/neu oedolion archolladwy ac mae'n drosedd gwneud cais am y rôl hon os ydych wedi'ch gwahardd rhag gweithio gyda phlant a/neu oedolion archolladwy. O ystyried natur y rôl, mae cyflogaeth yn amodol ar wiriad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a fydd yn cynnwys gwiriad rhestr waharddedig plant a/neu oedolion, a bydd gofyn i chi ddarparu’r dogfennau adnabyddiaeth angenrheidiol yn y cyfweliad i alluogi’r gwiriad DBS i gael ei gwblhau cyn i chi ddechrau gweithio. Gall y dogfennau adnabyddiaeth hyn fod yn wahanol i’r rhai sydd eu hangen i gadarnhau eich hawl i weithio yn y DU.

Dylid gwneud pob cais ar-lein. Ymunwch â'n tîm | Inspiro (inspirolearning.co.uk)

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant cynhwysol ac yn ymdrechu i ddenu talent sy'n ffynnu mewn amgylchedd gwaith cynhwysol a hyblyg. Os oes gennych anabledd neu os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch yn ystod y camau ymgeisio a dethol, rhowch wybod i ni a byddwn yn ymateb yn y ffordd sy'n gweddu orau i'ch anghenion penodol.