Coleg Sir Benfro

Pembrokeshire College
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
  • Coleg Sir Benfro
  • Haverfordwest
  • Pembrokeshire
  • SA61 1SZ
Amdanom Ni

Mae Coleg Sir Benfro yn goleg addysg bellach cyffredinol sy'n cynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i boblogaeth Sir Benfro a thu hwnt.

Gyda phroffil ansawdd cryf, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein dysgwyr yn ein gadael â'r sgiliau a'r wybodaeth i symud ymlaen i astudio ymhellach neu'n uniongyrchol i gyflogaeth yn eu dewis faes.

Mae ein rhaglenni hyfforddi I ddarpar athrawon wedi bod yn rhedeg ers dros 25 mlynedd. Yn yr amser hwnnw maent wedi caniatáu i lawer o bobl ennill cymhwyster addysgu cydnabyddedig gan eu galluogi i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd ynghyd â denu llawer o unigolion sy'n chwilio am newid gyrfa.

Mae ein darlithwyr profiadol yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn adeiladu'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i allu addysgu mewn ystod eang o leoliadau ôl-16 tra bod ein tîm cymorth arobryn yma i ddarparu pontio esmwyth yn ôl i ddysgu.

Wedi'i ddilysu gan Brifysgol Cymru'r Y Drindod Saint David, mae dysgwyr ar y rhaglen TAR/PCE yn graddio bob blwyddyn yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi sydd yn lleoliad ysblennydd.

Cyngor ac Arweiniad

Bwriad y cymwysterau Cyngor ac Arweiniad yw darparu'r sgiliau angenrheidiol i'r rheini sy'n gweithio neu'n dymuno gweithio yn y diwydiant hwn. Mae'r cymwysterau'n darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol i weithio gyda fframweithiau deddfwriaethol a gweithdrefnol, gan ddeall a hyrwyddo canllawiau addysg gyrfaoedd o fewn sefydliadau a gweithio gyda gwasanaethau eraill trwy gyd-drafod, cysylltu a chyfeirio.

Cyngor ac Arweiniad –Coleg Sir Benfro – Lefel 3

Cyngor ac Arweiniad – Coleg Sir Benfro – Lefel 4

 

AET

Mae'r cwrs hwn yn disodli'r PTLLS 6302 ac yn darparu pwynt mynediad a chyflwyniad i'r rhai sy'n newydd i addysgu a hyfforddi yn ogystal â'r rhai sy'n edrych i fynd i'r proffesiwn.

Addysg a Hyfforddiant - AET (6502) – Coleg Sir Benfro

 

TAR/PCE

Mae'r cwrs hwn yn paratoi graddedigion a rhai nad ydynt yn raddedigion ar gyfer cyflogaeth yn y sector addysgu/hyfforddi ôl-16, gan gynnwys addysg bellach, hyfforddiant preifat, addysg nyrsio, hyfforddiant mewn diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus (PCET). Nodwch nad yw'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer addysgu mewn ysgol gynradd neu uwchradd. Dilysir y cwrs gan Brifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant. Dyfernir y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (PGCE) i raddedigion a dyfernir y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) i'r rhai nad ydynt yn raddedigion.

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg / Tystysgrif Addysg i Raddedigion – Coleg Sir Benfro

 

Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Mae'r cyrsiau hyn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth gefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion. Maent yn ymdrin ag ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc a chefnogi'r rheini ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig.

Cefnogaeth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion – Coleg Sir Benfro

Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion – Coleg Sir Benfro

 

Gwobr Aseswyr

Mae'r cymwysterau hyn ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn, neu'n ystyried rolau mewn asesu a sicrhau ansawdd mewnol. Fe'u datblygwyd gan LLUK i gymryd lle'r Unedau Aseswyr a Dilyswr (A&V). Fe'u cynlluniwyd i'w defnyddio yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon - mae trefniadau eraill yn bodoli yn yr Alban.

Bydd yr unedau a'r cymwysterau yn rhoi cyfle i bobl sy'n cyflawni rolau asesu a sicrhau ansawdd mewnol yn eu sefydliad ddatblygu a gwella eu harfer ynghyd â chyflawni cymhwyster proffesiynol ar gyfer y rôl.

TAQA (Gwobr Aseswyr) - Coleg Sir Benfro – Lefel 3

TAQA (Gwobr Aseswyr) - Coleg Sir Benfro – Lefel 4