Gyrfa Cymru

Careers Wales
Publicly Funded Training Institute/Academy
EIN CYFEIRIADAU:
 • Gyrfa Cymru
 • Ty Churchill
 • Caerdydd
 • Cardiff
 • CF1 2HH
Amdanom Ni

Gyrfa Cymru yw’r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd i bob oed yng Nghymru.

Ein Gweledigaeth yw ‘creu dyfodol mwy disglair i bobl Cymru’ a’n pwrpas yw:

 • Cefnogi pobl ifanc ac oedolion yng Nghymru i greu dyfodol mwy disglair
 • Rhoi mynediad i bobl ifanc ac oedolion at gymorth gyrfaoedd amhleidiol o ansawdd uchel
 • Cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau addysg, economaidd a lles unigolion

Rydym wedi datblygu 4 nod strategol i’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth:

 1. Darparu gwasanaeth cyfarwyddyd gyrfaoedd ac anogaeth dwyieithog, cynhwysol a diduedd i bobl Cymru
 2. Datblygu ein gwaith gyda chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant ac entrepreneuriaid i ddeall eu gofynion sgiliau a’u cyfleoedd i bobl ifanc ac oedolion
 3. Cefnogi’r gwaith o gyflawni’r Cwricwlwm i Gymru a chyfrannu at gyflawni’r pedwar diben
 4. Datblygu gweithlu medrus, ymgysylltiol ac ystwyth yn Gyrfa Cymru a’i alluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n perfformio’n dda ac sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid

Mae pob ysgol uwchradd yng Nghymru yn gysylltiedig â thîm cymorth sy’n cynnwys Cynghorydd Gyrfaoedd, a’i rôl yw gweithio gyda disgyblion i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd a phriodol ar yrfaoedd, Cynghorydd Cyswllt Busnes i greu a broceru cysylltiadau a chyflogwyr a Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith yn y cwricwlwm.

Hefyd mae gennym ganolfannau a lleoliadau allgymorth ledled Cymru, llinell gymorth ffôn, gwe-sgwrs ac e-bost.  Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth ar sut i gysylltu â ni ac i gael cefnogaeth ac adnoddau pellach ar gyfer athrawon a ymarferwyr https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig cymhwyster achrededig Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd i ymarferwyr ledled Cymru; mae’r cymhwyster hwn yn darparu hyfforddiant i gefnogi cynllunio, dylunio ac arwain ar Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith.  Mae’r ddarpariaeth hon wedi’i chymeradwyo gan Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Mae’r dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd yn cefnogi Ysgolion fel Sefydliadau sy’n dysgu a’r Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth:

 • Addysgeg – cynllunio rhaglen addysg yrfaoedd sy’n cefnogi pob dysgwr i gyflawni ei ganlyniadau gorau
 • Arweinyddiaeth – mae’r arweinydd gyrfaoedd yn grymuso cydweithwyr i ddatblygu gweledigaeth cyfrannol ar gyfer gwireddu Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith
 • Dysgu Proffesiynol – datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn tanategu datblygiad addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith
 • Arloesi – sicrhau bod addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Gwaith yn cael yr effaith fwyaf a gall fod yn flaengar
 • Cydweithio – gall gweithwyr proffesiynol gweithio’n agos gyda ymarferwyr eraill, yn eu hysgolion eu hunain ac mewn ysgolion eraill, i ddatblygu gwybodaeth ac arferion gorau

Cyflwynir y cymhwyster yn ddigidol dros dri diwrnod ac mae’n cynnwys yr unedau Fframwaith Credydau a Chymwysterau Lefel 6 canlynol:

 • Arwain a rheoli gwaith datblygu gyrfaoedd mewn sefydliad
 • Gwella gwaith datblygu gyrfaoedd yn barhaus mewn sefydliad
 • Cynllunio a dylunio rhaglenni dysgu sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd

Dechrau mis Hydref 2021, mae gennym 10 lle wedi’u hariannu’n llawn; mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rheiny sy’n newydd i rôl gyrfaoedd neu sydd eisoes â phrofiad mewn rôl arweinydd gyrfaoedd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/gweithwyr-gyrfaoedd-proffesiynol/tystysgrif-arweinyddiaeth-gyrfaoedd